ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Πλαίσιο ομοιότητας για σύνθετες μορφές πληροφορίας/γνώσης
Δημιουργός :Κατσένη, Μαρία
Συντελεστής :Βαζιργιάννης, Μιχαήλ (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :71σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Η εργασία επικεντρώνεται στην μελέτη εύρεσης του πλαισίου ομοιότητας για σύνθετες μορφές γνώσης και πληροφορίας. Ο πυρήνας της έννοιας της Ανάκτησης Πληροφορίας είναι η απόσταση ομοιότητας ανάμεσα σε δυο οντότητες σε ένα χώρο εφαρμογών. Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η ανασκόπηση της έννοιας της ομοιότητας και οι διαφορετικές οπτικές γωνίες της, όπως είναι για παράδειγμα η δομή, οι τιμές, η σημασιολογία κλπ. Επιπλέον, η εργασία έχει σαν στόχο την μελέτη της έννοιας της απόστασης και των μετρικών που την μετρούν, σε διαφορετικούς χώρους εφαρμογών, όπως είναι για παράδειγμα οι σχεσιακές βάσεις δεδομένων, οι αντικειμενοστραφείς βάσεις δεδομένων, τα έγγραφα, οι χωρικές βάσεις δεδομένων, οι βάσεις πολυμέσων κλπ. Τέλος, η εργασία στοχεύει στην παρουσίαση συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων για κάθε τύπο βάσης δεδομένων, στοιχειοθετώντας με τον τρόπο αυτό ένα πλαίσιο ομοιότητας για κάθε περίπτωση, και την παρουσίαση ενός σεναρίου – πλαισίου ομοιότητας για εγγραφές μιας πραγματικής βάσης δεδομένων.
Λέξη κλειδί :Βάση δεδομένων
Συλλογή δεδομένων
Σύστημα πληροφόρησης
Πληροφορική
Ημερομηνία :02-2004
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: 76201.pdf

Τύπος: application/pdf
Αρχείο: Presentation_Katseni.pdf

Τύπος: application/pdf