ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η θεσμική δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους διεθνείς οργανισμούς : η περίπτωση της Παγκόσμιας Τράπεζας
Δημιουργός :Ασημακόπουλος, Εμμανουήλ Ν.
Συντελεστής :Μπουραντώνης, Δημήτρης (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :45σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Σε αυτή την εργασία εξετάζεται η δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους διεθνείς οργανισμούς, η οποία επιτυγχάνεται μέσω των μηχανισμών της (εκπροσώπηση και συνεργασία), σε μια ειδική περίπτωση: στην Παγκόσμια Τράπεζα. Εξετάζονται διάφορες θεωρητικές προσεγγίσεις ακαδημαϊκών που αναλύουν την έννοια της δράσης ενός οργανισμού, όπως είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, καταλήγοντας στην πιο κατάλληλη που είναι η μελέτη των ‘Bretherton and Vogler 2006’. Στη συνέχεια, αναφέρονται οι θεωρητικές ιδέες σχετικά με την εκπροσώπηση και τη συνεργασία, καθώς και η πρακτική εφαρμογή τους στους διεθνείς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς. Στην περίπτωση της Παγκόσμιας Τράπεζας, αποτυπώνεται η διαφορετικότητα της λειτουργίας της σε σχέση με τους άλλους διεθνείς οργανισμούς και ο μηχανισμός της λήψης αποφάσεών της• δύο παράγοντες οι οποίοι επιδρούν θετικά και αρνητικά στην αποτελεσματικότητα και τη συνοχή της δράσης της Ένωσης στην Τράπεζα. Έπειτα γίνεται η καταγραφή της πολιτικής, επίσημης και ανεπίσημης, εκπροσώπησης των κρατών-μελών της Ένωσης στην Τράπεζα, περιγράφονται οι επιχειρησιακές πρωτοβουλίες συνεργασίας που λαμβάνουν χώρα μεταξύ τους και που καταδεικνύουν την παρουσία και τη δράση της Ένωσης στην Τράπεζα και τέλος παρουσιάζονται τα εμπόδια και οι περιορισμοί της Ευρωπαϊκής συνεργασίας και εκπροσώπησης στον Οργανισμό. Αυτή η εργασία καταλήγει στο ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πράγματι ένας διεθνής δρών οργανισμός στην περίπτωση της Παγκόσμιας Τράπεζας, καθώς εκπληρώνει τα κριτήρια δράσης (αναγνώριση, παρουσία, ικανότητα) σύμφωνα με τους Bretherton and Vogler. Κλείνοντας, προτείνονται επιλογές για τη βελτίωση της υπάρχουσας Ευρωπαϊκής συνεργασίας και εκπροσώπησης (και ως συνέπειας της δράσης) στον Οργανισμό.
Λέξη κλειδί :Διεθνείς οργανισμοί
Ευρωπαϊκή Ενωση
Επιτροπή ΕΚ
Τράπεζα
Χρηματοπιστωτικός οργανισμός
Ημερομηνία :31-12-2011
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: 95873.pdf

Τύπος: application/pdf