ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Κλιματική αλλαγή και οικονομική πολιτική
Εναλλακτικός τίτλος :Climate change and economic policy
Δημιουργός :Μανδρέκας, Διονύσιος
Συντελεστής :Οικονομίδης, Γεώργιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Παγκράτης, Σπυρίδων (Εξεταστής)
Τοπάλογλου, Νικόλαος (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :68σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=11488
Περίληψη :Η συγκεκριμένη εργασία εστιάζει και αναλύει το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής. Αρχικά, καθιστάται σαφής ο ορισμός της κλιματικής αλλαγής και μελετώνται οι συνέπειες της επιδείνωσης του φαινομένου, προσδίδοντας έμφαση στην άνοδο της θερμοκρασίας, που αποτελεί την πιο σημαντική. Στη συνέχεια, αναλύεται το φαινόμενο του θερμοκηπίου (Greenhouse Effect) και το πώς αυτό έχει δημιουργηθεί από ανθρώπινους παράγοντες. Ακόμα, τονίζεται η σημασία αύξησης των εκπομπών και την επίδραση που έχει στο κλίμα. Έπειτα, δίνεται έμφαση στις οικονομικές συνέπειες, αναλύοντας ποιοι κλάδοι της οικονομίας ζημιώνονται περισσότερο. Στο δεύτερο μέρος, εντοπίζονται οι ποικίλοι τρόποι αντιμετώπισης του φαινομένου, όπως ο περιορισμός των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Όσον αφορά τον περιορισμό, επεξηγείται η σημασία επιβολής φορολογίες στις εκπομπές και το πώς διαμορφώνεται το ύψος της φορολογίας, καθώς και η εισαγωγή στην αγορά δικαιωμάτων. Για την προσαρμογή, τονίζονται τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την επιβράδυνση της κλιματικής αλλαγής. Το επόμενο κεφάλαιο επισημαίνει τη διεθνή δράση που έχει ληφθεί κατά τα χρόνια και τις πολιτικές αποκλιμάκωσης του φαινομένου, από Ευρωπαϊκή Ένωση και Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Στο τελευταίο σκέλος της εργασίας πραγματοποιείται αναφορά στη σχέση της οικονομίας με το κλίμα και τη μοντελοποίηση, με διαφορετικά μοντέλα, καθώς και τη σημαντικότητα και επιρροή των αβεβαιοτήτων στην αξιοπιστία των προβλέψεων. Τα μοντέλα που θα αναλυθούν διεξοδικά είναι τα δυναμικά μακροοικονομικά μοντέλα, τα μοντέλα βελτιστοποίησης της ανάπτυξης και τα μοντέλα ενεργειακών συστημάτων. Θα γίνει σαφής η χρήση τους, ο τρόπος λειτουργίας τους και η επιρροή που ασκούν στην υιοθέτηση ή αξιολόγηση των πολιτικών για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Συνοψίζοντας, θα αναφερθούν τα συμπεράσματα στα οποία καταλήξαμε, σχετικά με την ορθή αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και την συνεισφορά των μοντέλων για την αποκλιμάκωση του φαινομένου.
This paper focuses on and analyzes the phenomenon of climate change. Initially, the definition of climate change is made clear, and the consequences of the worsening phenomenon are studied, with emphasis on the rise in temperature, which is the most significant. Following this, the greenhouse effect is analyzed and how it has been created by human factors. Additionally, the importance of increasing emissions and their impact on the climate is highlighted. Emphasis is then placed on the economic consequences, analyzing which sectors of the economy are most harmed. In the second part, various ways of addressing the phenomenon are identified, such as reducing greenhouse gas emissions and adapting to climate change. Regarding reduction, the importance of imposing taxes on emissions and how the tax rate is determined, as well as the introduction of emissions trading, is explained. For adaptation, measures that need to be taken to slow down climate change are highlighted. The next chapter points out the international actions that have been taken over the years and the policies for mitigating the phenomenon, by the European Union and the European Central Bank. In the final part of the paper, the relationship between the economy and the climate and modeling with different models are discussed, as well as the significance and influence of uncertainties on the reliability of predictions. The models to be analyzed in detail are dynamic macroeconomic models, growth optimization models, and energy system models. Their use, how they work, and their influence on the adoption or evaluation of policies to address climate change will be made clear. In summary, the conclusions reached regarding the proper response to climate change and the contribution of models to mitigating the phenomenon will be discussed.
Λέξη κλειδί :Κλιματική αλλαγή
Οικονομική πολιτική
Μοντελοποίηση
Climate change
Economic policy
Modeling
Διαθέσιμο από :2024-07-05 22:53:57
Ημερομηνία έκδοσης :11-03-2024
Ημερομηνία κατάθεσης :2024-07-05 22:53:57
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Mandrekas_2024.pdf

Τύπος: application/pdf