ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Καινοτομία στο δημόσιο τομέα: ανίχνευση των παραγόντων που επηρεάζουν την καινοτομική συμπεριφορά των εργαζομένων στο δημόσιο τομέα
Εναλλακτικός τίτλος :Innovation in the public sector and innovative work behavior
Δημιουργός :Νταή, Αμαλία
Συντελεστής :Βουδούρη, Ειρήνη (Επιβλέπων καθηγητής)
Βασιλάτος, Ευάγγελος (Εξεταστής)
Ανδρουτσόπουλος, Κωνσταντίνος (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :59σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=11485
Περίληψη :Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση της καινοτομίας στο δημόσιο τομέα, σχετικά με τους παράγοντες που επηρεάζουν τη συμπεριφορά των εργαζομένων σ’ αυτόν. Οι παράγοντες που επιλέχθηκαν για αυτή την μελέτη είναι το οργανωσιακό κλίμα, το στυλ της ηγεσίας (μετασχηματιστική, συναλλακτική και αμφιδέξια), τα προσωπικά χαρακτηριστικά του υπαλλήλου (προδραστική προσωπικότητα κι εσωτερικά κίνητρα) που σκοπό έχουν να αποδείξουν τη σχέση που υπάρχει με την καινοτομική συμπεριφορά των δημοσίων υπαλλήλων. Για την απόκτηση των αποτελεσμάτων, πραγματοποιήθηκε ποσοτική έρευνα, κατά την οποία συγκεντρώθηκαν κι εξετάσθηκαν 80 ερωτηματολόγια από εργαζόμενους του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Αναφορικά με τα συμπεράσματα της έρευνας, διαπιστώθηκε θετική συσχέτιση της Καινοτόμου Εργασιακής Συμπεριφοράς με το Οργανωσιακό Κλίμα, την Προγνωστική Προσωπικότητα και τα Εσωτερικά Κίνητρα. Δεν παρατηρήθηκε συσχέτιση της Καινοτόμου Εργασιακής Συμπεριφορά με την Μετασχηματιστική, Συναλλακτική κι Αμφιδέξια Ηγεσία. Τα ερευνητικά ευρήματα θα μπορούν να εφαρμοστούν από οργανισμούς και η υιοθέτηση πρακτικών που προωθούν την Καινοτόμο Εργασιακή Συμπεριφορά θα αποδειχθούν εξαιρετικά ωφέλιμες γι’ αυτούς.
The purpose of this study is to investigate innovation in the public sector, focusing on the factors that influence the behavior of employees in this sector. The factors chosen for this study are organizational climate, leadership style (transformational, transactional, and ambidextrous), and the personal characteristics of the employee (proactive personality and intrinsic motivation), aiming to demonstrate the relationship with the innovative behavior of public employees. To obtain the results, a quantitative survey was conducted, during which 80 questionnaires from employees of the Athens University of Economics and Business were collected and examined. Regarding the conclusions of the research, a positive correlation was found between Innovative Work Behavior and Organizational Climate, Proactive Personality, and Intrinsic Motivation. No correlation was observed between Innovative Work Behavior and Transformational, Transactional, and Ambidextrous Leadership. The research findings can be applied by organizations, and the adoption of practices that promote Innovative Work Behavior will prove extremely beneficial for them.
Λέξη κλειδί :Καινοτομία
Εργαζόμενοι
Δημόσιος τομέας
Innovation
Employees
Public sector
Διαθέσιμο από :2024-07-04 08:41:15
Ημερομηνία έκδοσης :01-07-2024
Ημερομηνία κατάθεσης :2024-07-04 08:41:15
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Ntai_2024.pdf

Τύπος: application/pdf