ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :ESG στην εφοδιαστική αλυσίδα: η περίπτωση του ΟΤΕ
Εναλλακτικός τίτλος :ESG in supply chain: case study of OTE Group
Δημιουργός :Κανακίδου, Φωτεινή
Συντελεστής :Σαλαβού, Ελένη (Επιβλέπων καθηγητής)
Μανωλόπουλος, Δημήτριος (Εξεταστής)
Παπαλεξανδρής, Αλέξανδρος (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :114σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=11484
Περίληψη :Αντικείμενο της εργασίας είναι η γερμανική Νομοθεσία για τη Δέουσα Επιμέλεια στην Εφοδιαστική Αλυσίδα. Σκοπός της είναι ο σεβασμός των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και η εφαρμογή κανόνων Δέουσας Επιμέλειας και έχει εφαρμογή σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα των επιχειρήσεων που εμπίπτουν στην εφαρμογή της. Αρχικά εστιάζουμε στη βιβλιογραφική ανασκόπηση με τη μελέτη του όρου ESG, τη διακυβέρνηση, σε θέματα κανονιστικής συμμόρφωσης και δέουσας επιμέλειας. Στη συνέχεια εμβαθύνουμε με τις συστάσεις των Ηνωμένων Εθνών, προσεγγίζουμε την κοινωνική διάσταση της βιωσιμότητας εστιάζοντας σε συνθήκες εργασίας, και πιο ειδικά θέματα όπως η παιδική εργασία και η εξάλειψη της σύγχρονης δουλείας. Η παρούσα εργασία πηγάζει από το κίνητρο να διευκολυνθεί η εφαρμογή των βέλτιστων πρακτικών στην ελληνική επιχειρηματική πραγματικότητα. Η μελέτη περίπτωσης ενός ομίλου εταιριών με πολύπλευρες επιχειρηματικές δραστηριότητες και σημαντικές δράσεις στα θέματα αυτά θα μπορούσε να συνοψίσει τις προβλέψεις του πλαισίου ESG με τρόπο περιεκτικό και αξιόπιστο. Ακολουθεί ανάγνωση της περιβαλλοντικής και κοινωνικής υπευθυνότητας του Ομίλου ΟΤΕ, όπου θα δούμε τις Πολιτικές, Κανονισμούς, Διαδικασίες και πρακτικές που ο Όμιλος εφαρμόζει στην κατεύθυνση αυτή. Κλείνοντας στο Παράρτημα Ι θα δούμε αναλυτικά τις προβλέψεις της νομοθετικής πράξης για τη Δέουσα Επιμέλεια στην Εφοδιαστική Αλυσίδα.
The thesis explores the German Law on Due Diligence in the Supply Chain. Focusing on its objectives to uphold human rights, reduce environmental impact, and implement due diligence practices the study begins with the theoretical framework, the concept of ESG (Environmental, Social, and Governance), governance rules, and regulatory compliance. The thesis aims to further comprehend the provisions of the respective law and approaches the United Nations recommendations and emphasizes the social aspect of sustainability, particularly working conditions, child labor, and the elimination of modern slavery.Motivated by the goal to facilitate and apply best practices within the Greek market, the thesis presents the case study of OTE Group, aiming to illustrate the ESG framework’s predictions, comprehensively and reliably OTE Group’s initiatives are examined regarding environmental and social responsibility, further detailing with the policies, regulations, procedures, and practices applied. The study concludes with Appendix I, providing an in-depth look at the specific legal provisions.
Λέξη κλειδί :Εφοδιαστική αλυσίδα
Δέουσα επιμέλεια
Ανθρώπινα δικαιώματα
Κοινωνία
Διακυβέρνηση
Supply chain
Due diligence
Human rights
Environment, Social, Governance (ESG)
Διαθέσιμο από :2024-07-03 11:42:53
Ημερομηνία έκδοσης :03-06-2024
Ημερομηνία κατάθεσης :2024-07-03 11:42:53
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Kanakidou_2024.pdf

Τύπος: application/pdf