ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Goalkeeper analysis with advanced clustering methods
Εναλλακτικός τίτλος :Ανάλυση τερματοφυλάκων με προηγμένες μεθόδους ομαδοποίησης
Δημιουργός :Βλάσσης, Χρήστος
Vlassis, Christos
Συντελεστής :Karlis, Dimitrios (Επιβλέπων καθηγητής)
Ntzoufras, Ioannis (Εξεταστής)
Chatziantoniou, Damianos (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Management Science and Technology (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :57p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=11482
Περίληψη :Αυτή η διπλωματική εργασία εξετάζει τις διαφορές στα χαρακτηριστικά των τερματοφυλάκων σε διάφορες καταστάσεις, με κύριο στόχο τη χρήση προηγμένων τεχνικών ομαδοποίησης για τον εντοπισμό κοινών στιλ παιχνιδιού μεταξύ επαγγελματιών τερματοφυλάκων. Κεντρικό σημείο αυτής της έρευνας είναι η αξιολόγηση της συνέπειας αυτών των στιλ παιχνιδιού σε διαφορετικές συνθήκες αγώνων, ιδιαίτερα σε αντίθεση με τις επιδόσεις εντός και εκτός έδρας αγώνων. Επιπλέον, η μελέτη εξερευνά την επίδραση της κατάταξης της ομάδας στις τακτικές των τερματοφυλάκων, διερευνώντας αν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ της επιτυχίας της ομάδας και συγκεκριμένων συμπεριφορών των τερματοφυλάκων. Ένας άλλος κρίσιμος τομέας αυτής της έρευνας αφορά την ανάλυση της επίδρασης εξωτερικών παραγόντων, όπως η τοποθεσία του αγώνα, η ποιότητα του αντιπάλου και η εθνικότητα του τερματοφύλακα στα μετρικά της απόδοσης, προσφέροντας έτσι πληροφορίες για το πώς αυτές οι μεταβλητές μπορεί να απαιτούν προσαρμογές στις τακτικές και την εκπαίδευση των τερματοφυλάκων. Μέσω της ενσωμάτωσης της ανάλυσης δεδομένων ανά αγώνα και της αξιολόγησης των επιδόσεων των τερματοφυλάκων στο πλαίσιο της δυναμικής της ομάδας και των εξωτερικών επιρροών, αυτή η έρευνα στοχεύει να εμπλουτίσει την κατανόηση της συνεισφοράς των τερματοφυλάκων στη δυναμική της ομάδας. Επιπλέον, επιδιώκει να αποκαλύψει τις λεπτές ομοιότητες και διαφορές στα στιλ παιχνιδιού των τερματοφυλάκων υπό διάφορες συνθήκες, φωτίζοντας έτσι τις στρατηγικές επιπτώσεις του ρόλου του τερματοφύλακα στο σύγχρονο ποδόσφαιρο.
This thesis delves into the differences between goalkeeper attributes across various situations, with a primary objective of utilizing advanced clustering techniques to identify common playstyles among professional goalkeepers. Central to this investigation is the assessment of the consistency of these playstyles across different match settings, particularly in contrasting performances in home versus away games. Additionally, the study explores the influence of team rankings on goalkeeping tactics, probing whether a correlation exists between team success and specific goalkeeper behaviors. Another crucial aspect of this research involves analyzing the impact of external factors such as match location, opposition quality, and goalkeeper nationality on performance metrics, thereby offering insights into how these variables might necessitate adaptations in goalkeeper tactics and training. By incorporating match-specific data analysis and evaluating goalkeeper performances within the context of team dynamics and external influences, this research aims to enrich the understanding of goalkeeping contributions to team dynamics. Furthermore, it seeks to uncover the nuanced similarities and distinctions in goalkeeper playstyles under varying conditions, thereby shedding light on the strategic implications of goalkeeping in modern football.
Λέξη κλειδί :Ανάλυση
Τερματοφύλακας
Ομαδοποίηση
Analysis
Goalkeeper
Clustering
Διαθέσιμο από :2024-06-18 13:05:42
Ημερομηνία έκδοσης :14-06-2024
Ημερομηνία κατάθεσης :2024-06-18 13:05:42
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Vlassis_2024.pdf

Τύπος: application/pdf