PYXIDA Institutional Repository
and Digital Library
 Home
Collections :

Title :Η βιώσιμη ενσωμάτωση των ΑΠΕ στην Ελλάδα
Alternative Title :The sustainable integration of renewable energy sources in Greece
Creator :Γεωργιάδης, Θεοχάρης
Contributor :Χάλκος, Γεώργιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Χατζησταμούλου, Νικόλαος (Εξεταστής)
Conrad, Landis (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (Degree granting institution)
Type :Text
Extent :69σ.
Language :el
Identifier :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=11379
Abstract :Η παρούσα διπλωματική διερευνά τον κομβικό ρόλο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην αντιμετώπιση παγκόσμιων προκλήσεων όπως η κλιματική αλλαγή, η οικονομική ανάπτυξη και η ανθρώπινη υγεία, με ιδιαίτερη έμφαση στην Ελλάδα. Η επείγουσα ανάγκη στροφής προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας απορρέει από τις ανησυχίες για την κλιματική αλλαγή και τη βιωσιμότητα. Τα ορυκτά καύσιμα εκπέμπουν αέρια του θερμοκηπίου, συμβάλλοντας στην υπερθέρμανση του πλανήτη και τις συνέπειές της, όπως η άνοδος της στάθμης της θάλασσας, τα ακραία καιρικά φαινόμενα και η απώλεια της βιοποικιλότητας. Οι ανανεώσιμες μορφές ενέργειας, όπως η ηλιακή, η αιολική, η υδροηλεκτρική, η γεωθερμική και η βιομάζα, προσφέρουν λύσεις για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και του αποτυπώματος άνθρακα, που είναι ζωτικής σημασίας για τη σταθεροποίηση της θερμοκρασίας της Γης. Η μετάβαση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι αναπόσπαστο στοιχείο της βιώσιμης ανάπτυξης, εξισορροπώντας την οικονομική και κοινωνική πρόοδο με την οικολογική διατήρηση. Η μετάβαση αυτή όχι μόνο μειώνει τις εκπομπές, αλλά δημιουργεί επίσης οικονομικές ευκαιρίες, δημιουργεί θέσεις εργασίας και ενισχύει την ενεργειακή ασφάλεια. Για την Ελλάδα, η μετάβαση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας δεν αφορά μόνο την περιβαλλοντική διαχείριση, αλλά και την οικονομική αναζωογόνηση και τη διεθνή τοποθέτηση, ιδίως εντός της ΕΕ. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας επηρεάζουν επίσης σημαντικά την ανθρώπινη υγεία, μειώνοντας τους κινδύνους που συνδέονται με την παραγωγή ενέργειας από ορυκτά καύσιμα, όπως η ατμοσφαιρική ρύπανση και οι αναπνευστικές ασθένειες. Βελτιώνει την ευημερία των κοινοτήτων και υποστηρίζει την ενεργειακή ανεξαρτησία και ανθεκτικότητα, κάτι που είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την Ελλάδα, όπου η ευημερία των πολιτών και η ζωτικότητα των κοινοτήτων είναι υψίστης σημασίας. Στόχος της διατριβής είναι η διεξαγωγή μιας ολοκληρωμένης ανάλυσης της βιβλιογραφίας, των εμπειρικών δεδομένων και των προοπτικών πολιτικής για την κατανόηση της σχέσης μεταξύ των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και των επιπτώσεών τους στην κλιματική αλλαγή, την οικονομική ανάπτυξη και την ανθρώπινη υγεία στην Ελλάδα. Επιδιώκει να προτείνει πολιτικές και στρατηγικές για την ιεράρχηση της βιώσιμης ενέργειας, βάση και των στόχων που έχει θέσει η Ε.Ε έως το 2050 για το κλίμα, αναγνωρίζοντας τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις αυτών των αποφάσεων στον πλανήτη, τις οικονομίες και την παγκόσμια ευημερία.
This thesis explores the pivotal role of renewable energy sources in addressing global challenges such as climate change, economic growth and human health, with a particular focus on Greece. The urgent need for a shift towards renewable energy stems from concerns about climate change and sustainability. Fossil fuels emit greenhouse gases, contributing to global warming and its consequences such as sea level rise, extreme weather events and loss of biodiversity. Renewable energies such as solar, wind, hydro, geothermal and biomass offer solutions to reduce greenhouse gas emissions and carbon footprint, which are vital to stabilising the Earth's temperature. The transition to renewable energy is an integral part of sustainable development, balancing economic and social progress with ecological conservation. This transition not only reduces emissions, but also creates economic opportunities, creates jobs and enhances energy security. For Greece, the transition to renewable energy is not only about environmental management, but also about economic revitalisation and international positioning, especially within the EU. Renewable energy also has a significant impact on human health, reducing the risks associated with fossil fuel energy production, such as air pollution and respiratory diseases. It improves the wellbeing of communities and supports energy independence and resilience, which is particularly important in Greece, where the wellbeing of citizens and the vitality of communities is of paramount importance. The aim of this thesis is to conduct a comprehensive analysis of the literature, empirical data and policy perspectives to understand the relationship between renewable energy and its impacts on climate change, economic development and human health in Greece. It seeks to propose policies and strategies to prioritise sustainable energy, based on both the EU's 2050 climate targets and the EU's climate targets, recognising the long-term impacts of these decisions on the planet, economies and global well-being.
Subject :Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ)
Ελλάδα
Ευρώπη 2050
Renewable Energy Sources (RES)
Greece
Europe 2050
Date Available :2024-04-24 14:50:27
Date Issued :31-03-2024
Date Submitted :2024-04-24 14:50:27
Access Rights :Free access
Licence :

File: Georgiadis_2024.pdf

Type: application/pdf