ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Προσδιοριστικοί παράγοντες κοινωνικών επιχειρηματικών προθέσεων
Εναλλακτικός τίτλος :Social entrepreneurship determinant factors
Δημιουργός :Σπυρίδου, Δημήτριος
Συντελεστής :Σαλαβού, Ελένη (Επιβλέπων καθηγητής)
Μανωλόπουλος, Δημήτριος (Εξεταστής)
Παπαδάκης, Βασίλειος (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :95σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=10834
Περίληψη :Ερευνήθηκαν οι παράγοντες που δύνανται να επηρεάσουν την διαμόρφωση κοινωνικών επιχειρηματικών προθέσεων σε ένα άτομο. Στην συνέχεια επιλέχτηκε ένα δείγμα από τον ελληνικό γενικό πληθυσμό και ακολούθησε η συλλογή πρωτογενών δεδομένων και η ανάλυση τους. Το συμπέρασμα ήταν ότι η επιχειρηματική αυτεπάρκεια και η κοινωνική υποστήριξη είναι παράγοντες που βοηθούν στην ανάπτυξη κοινωνικών επιχειρηματικών προθέσεων στα άτομα.
The factors that may influence the formation of social entrepreneurial intentions in an individual were investigated. Subsequently, a sample was selected from the Greek general population, followed by the collection of primary data and their analysis. The conclusion was that entrepreneurial self-reliance and social support are factors that help in the development of social entrepreneurial intentions in individuals.
Λέξη κλειδί :Κοινωνική επιχειρηματικότητα
Ενδείκτες
Αυτεπάρκεια
Κοινωνική υποστήριξη
Social entrepreneurship
Antecedents
Self efficacy
Social persuasion
Διαθέσιμο από :2023-11-13 00:43:43
Ημερομηνία έκδοσης :11/07/2023
Ημερομηνία κατάθεσης :2023-11-13 00:43:43
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Spyridou_2023.pdf

Τύπος: application/pdf