ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Το φαινόμενο των Fintech: μετασχηματισμός του χρηματοπιστωτικού τοπίου και οι επιπτώσεις στην παραδοσιακή τραπεζική
Εναλλακτικός τίτλος :The phenomenon of Fintech: transformation of the financial landscape and the impact on traditional banking
Δημιουργός :Πουρνάρα, Αικατερίνη
Συντελεστής :Παπαδάκης, Βασίλειος (Επιβλέπων καθηγητής)
Σιώμκος, Γεώργιος (Εξεταστής)
Σαλαβού, Ελένη (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :139σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=10832
Περίληψη :Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να αναλύσει το φαινόμενο των εταιρειών «Fintech» και να διερευνήσει την σχέση τους με τις παραδοσιακές τράπεζες καθώς υπάρχει σημαντική αλληλεπίδραση αλλά και αλληλεξάρτηση των υπηρεσιών τους. Αρχικά, κατόπιν βιβλιογραφικής επισκόπησης περιγράφεται η φύση των Fintech εταιρειών, καθώς προσδιορίζεται ο ορισμός τους και οι διάφορες υπηρεσίες που προσφέρουν. Μελετώνται τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα τους σε σχέση με αυτά των τραπεζών, καθώς και οι παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξή τους. Η ανάλυση των παραγόντων αυτών, είναι ποιοτική, αξιοποιώντας την τεχνική Pestel στις ΗΠΑ, αλλά και ποσοτική, μελετώντας την συσχέτιση των Fintech και Bank rankings μέσω ενός οικονομετρικού υποδείγματος με δεδομένα από 77 χώρες. Σε δεύτερο επίπεδο, παρουσιάζεται κατά πόσο αποτελούν “disruptive innovation” για τον τραπεζικό κλάδο με βάση την θεωρία του Christensen (M. Christensen, 1997) και των τάσεων που επικρατούν. Παράλληλα, παρουσιάζεται ένα οικονομετρικό υπόδειγμα όπου μελετάται η συσχέτιση των αποδόσεων του τραπεζικού κλάδου και του Fintech πριν και μετά την πανδημία του Covid-19, αξιοποιώντας το μοντέλο των Fama and French. Κατόπιν, διερευνάται συνοπτικά η στρατηγική των τριών μεγαλύτερων αμερικανικών τραπεζών, JPMorgan Chase, Bank of America και Citigroup προκειμένου να ανταπεξέλθουν στις ραγδαία αναπτυσσόμενες Fintech, υπό το πρίσμα των τεσσάρων πιθανών αντιδράσεων κατά Birkinshaw: Retrench, Fight Back, Double Down και Move away (Birkinshaw, 2022). Η εργασία καταλήγει με τα κύρια συμπεράσματα για την τρέχουσα και προβλεπόμενη σχέση μεταξύ Fintech και παραδοσιακών τραπεζών. Η ικανότητα δημιουργίας εσόδων, η κεφαλαιακή επάρκεια και η ανάληψη κινδύνου των τραπεζών, είναι ορισμένοι μόνο τομείς που μπορεί να υποστούν επιπτώσεις, αν αυτές δεν αξιοποιήσουν τους πόρους, τις γνώσεις, τις στρατηγικές συμμαχίες και την τεχνολογία που διαθέτουν. Ωστόσο, με βάση την μελέτη που προηγήθηκε, φαίνεται ότι τα τραπεζικά ιδρύματα έχουν αναγνωρίσει τις Fintech τόσο ως ανταγωνιστές αλλά και ως συνοδοιπόρους που μπορούν μαζί να δημιουργήσουν νέα αξία για τον τελικό καταναλωτή.
The aim of this thesis is to analyze the phenomenon of "Fintech" companies and to investigate their relationship with traditional banks, as there is a significant interaction and interdependence between their services. Initially, following a literature review, the nature of Fintech companies is described, as their definition and the various services they offer are determined. The advantages and disadvantages of Fintechs compared to banks are studied, as well as the factors that affect their development. This analysis of factors is qualitative, utilizing the PESTEL technique in the USA, but also quantitative, studying the correlation between Fintech and Bank rankings through an econometric model with data from 77 countries.At a second level, the thesis examines to what extent Fintechs represent a "disruptive innovation" for the banking sector based on Christensen's theory (M. Christensen, 1997) and the prevailing trends. Concurrently, an econometric model is presented that studies the correlation of the performance of the banking sector and Fintech before and after the Covid-19 pandemic, using the Fama and French model. Subsequently, the strategy of the three largest American banks, JPMorgan Chase, Bank of America, and Citigroup, is briefly investigated in order to cope with the rapidly developing Fintechs, under the prism of Birkinshaw's four possible reactions: Retrench, Fight Back, Double Down, and Move away (Birkinshaw, 2022).The thesis concludes with the main findings on the current and predicted relationship between Fintech and traditional banks. Revenue generation, capital adequacy, and risk-taking of banks are just a few areas that may be impacted if they do not utilize their resources, knowledge, strategic alliances, and technology. However, based on the preceding study, it appears that banking institutions have recognized Fintech both as competitors and as partners with whom they can jointly create new value for the end consumer.
Λέξη κλειδί :Τραπεζικό σύστημα
Χρηματοοικονομική τεχνολογία
Καινοτομία
Ανταγωνισμός
Τράπεζες
Banking system
Financial technology
Innovation
Competition
Banks
Διαθέσιμο από :2023-11-09 22:34:21
Ημερομηνία έκδοσης :31-10-2023
Ημερομηνία κατάθεσης :2023-11-09 22:34:21
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Pournara_2023.pdf

Τύπος: application/pdf