ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Πως η τηλεργασία επηρεάζει την απόδοση των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα
Εναλλακτικός τίτλος :How remote working affects employee performance in the private sector
Δημιουργός :Βλάχος, Γεώργιος
Συντελεστής :Σαλαβού, Ελένη (Επιβλέπων καθηγητής)
Σιώμκος, Γεώργιος (Εξεταστής)
Μανωλόπουλος, Δημήτριος (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :71σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=10831
Περίληψη :Τα τελευταία χρόνια, η εξ αποστάσεως εργασία έχει κερδίσει σημαντικό έδαφος στα εργασιακά μοντέλα, λόγω των τεχνολογικών εξελίξεων και των αναγκών που δημιουργήθηκαν εξαιτίας της πανδημίας COVID-19. Η κατανόηση των επιπτώσεων αυτού του μοντέλου εργασίας στην απόδοση των εργαζομένων θεωρείται απαραίτητη για τους σύγχρονους οργανισμούς. Στόχος της παρούσας ανάλυσης είναι να προσδιοριστεί ο βαθμός επιρροής των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα από την εφαρμογή της εργασίας σε εξ αποστάσεως περιβάλλοντα, ως προς την απόδοση και την καθημερινότητά τους. Καθώς ο τρόπος και τα όρια της εργασίας συνεχίζουν να μεταβάλλονται, αυτή η εργασία στοχεύει στο να παρέχει πληροφορίες που ενθαρρύνουν τους οργανισμούς να βελτιστοποιούν τις στρατηγικές τους, να δημιουργούν εξ αποστάσεως ομάδες αφοσιωμένων και αποδοτικών εργαζομένων και να συμβάλλουν στην εξέλιξη των εργασιακών συνθηκών. Η ανάλυση ξεκινά με μια διεξοδική βιβλιογραφική ανασκόπηση, διευκρινίζοντας το εννοιολογικό πλαίσιο, την εξέλιξη, τα οφέλη, τις προκλήσεις και τους παράγοντες που επηρεάζουν την εξ αποστάσεως εργασία. Μέσω της διεξαχθείσας έρευνας παρουσιάζονται τα οφέλη της στην απόδοση και την καθημερινότητα των εργαζομένων, διευκρινίζοντας την ικανότητά της να ενισχύει την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, να αυξάνει την παραγωγικότητα, να μειώνει το άγχος που σχετίζεται με τις μετακινήσεις και να διευκολύνει το χαμηλότερο λειτουργικό κόστος. Ωστόσο, αυτή η ανάλυση δεν παραβλέπει τις προκλήσεις που θέτει αυτό το μοντέλο εργασίας στην απόδοση των εργαζομένων όπως την κοινωνική απομόνωση, τα εμπόδια επικοινωνίας και τις πρακτικές ηγεσίας και διαχείρισης. Συνοπτικά, η παρούσα εργασία προσφέρει μια ολοκληρωμένη εξέταση του τρόπου με τον οποίο η εξ αποστάσεως εργασία επηρεάζει την απόδοση των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα και χρησιμεύει ως πολύτιμος πόρος για οργανισμούς, υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και ερευνητές, πλοηγώντας τους στην περίπλοκη δυναμική της στον εργασιακό χώρο του 21ου αιώνα
In recent years, teleworking has gained significant ground in working models due to technological developments and the needs created by the COVID-19 pandemic. Understanding the impact of this work model on employee performance is considered essential for modern organizations. The aim of this analysis is to determine the degree of influence of private sector employees' implementation of working in remote environments on their performance and daily life. As the nature and boundaries of work continue to change, this paper aims to provide insights that encourage organisations to optimise their strategies, create remote teams of engaged and productive employees and contribute to the evolution of working conditions. The analysis begins with a thorough literature review, clarifying the conceptual framework, evolution, benefits, challenges and factors affecting remote working. Through the conducted research, its benefits on performance and employees daily life are presented, clarifying its ability to enhance work-life balance, increase productivity, reduce stress related to travel and facilitate lower operational costs. However, this analysis does not overlook the challenges that this work model poses to employee performance such as social isolation, communication barriers, and leadership and management practices. In summary, this paper offers a comprehensive examination of how telecommuting affects employee performance in the private sector and serves as a valuable resource for organizations, policymakers, and researchers, navigating its complex dynamics in the 21st century workplace
Λέξη κλειδί :Εξ αποστάσεως εργασία
Τηλεργασία
Απόδοση εργαζομένων
Ιδιωτικός τομέας
Προκλήσεις και οφέλη της εξ αποστάσεως εργασίας
Working remotely
Telecommuting
Employee performance
Private sector
Challenges and benefits of working remotely
Διαθέσιμο από :2023-11-08 20:27:53
Ημερομηνία έκδοσης :10/18/2023
Ημερομηνία κατάθεσης :2023-11-08 20:27:53
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Vlachos_2023.pdf

Τύπος: application/pdf