ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Εταιρική κοινωνική ευθύνη στην Ελλάδα και στο Ηνωμένο Βασίλειο: συγκριτική μελέτη στους τομείς των μεγάλων, πολυεθνικών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων για την περίοδο 1999-2017
Εναλλακτικός τίτλος :Corporate social responsibility in Greece and the United Kingdom: a comparative study in the sectors of large, multinational and small and medium enterprises for the period 1999-2017
Δημιουργός :Παρθενίδης, Κύριλλος
Συντελεστής :Χάλκος, Γεώργιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Κουντούρη, Φοίβη (Εξεταστής)
Χατζησταμούλου, Νικόλαος (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :97σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=10691
Περίληψη :Ο σκοπός αυτής της εργασίας είναι η ανάλυση, μελέτη και κατανόηση του συνολικού πλαισίου της ΕΚΕ πραγματοποιώντας μία συγκριτική μελέτη μεταξύ του ΗΒ και της Ελλάδας για τη χρονική περίοδο 1999-2017 στους τομείς των μεγάλων, πολυεθνικών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Η συγκεκριμένη έρευνα έχει ως στόχο να αποδείξει το μεγάλο χάσμα που επικρατεί μεταξύ των δύο χωρών σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο και τομείς. Επιπλέον, ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται τόσο στην ιστορική εξέλιξη της ΕΚΕ, όσο και στην ανάλυση του νομοθετικού πλαισίου των δύο χωρών, αναλύοντας καίρια νομοθετικά πλαίσια όπως η Ευρωπαϊκή Οδηγία 2014/95/ΕΕ για την Ελλάδα και το ΗΒ.
The purpose of this paper is to analyze, study and understand the overall framework of CSR by carrying out a comparative study between the UK and Greece for the time period 1999-2017 in the sectors of large, multinational and small and medium enterprises. This research aims to demonstrate the large gap that prevails between the two countries in a specific period of time and sectors. In addition, special importance is given both to the historical development of CSR and to the analysis of the legislative framework of the two countries, analyzing key legislative frameworks such as the European Directive 2014 /95/EU for Greece and the UK.
Λέξη κλειδί :Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ)
Παγκόσμια Σύμπραξη Απολογισμών
Πυραμίδα της ΕΚΕ
Μικρομεσαίες επιχειρήσεις
Γραφειοκρατία
Corporate Social Responsibility (CSR)
Global Reporting Initiative (GRI)
Small and Medium-sized Enterprises (SMEs)
Pyramid of CSR
Bureaucracy
Διαθέσιμο από :2023-09-20 10:23:22
Ημερομηνία έκδοσης :31-03-2023
Ημερομηνία κατάθεσης :2023-09-20 10:23:22
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Parthenidis_2023.pdf

Τύπος: application/pdf