ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Geomarketing: στρατηγικές μάρκετινγκ και γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών. Η χωρική ανάλυση ως βασικό εργαλείο του μάρκετινγκ
Εναλλακτικός τίτλος :Geomarketing: marketing strategies and geographical information system. Spatial analysis as a key marketing tool
Δημιουργός :Ξαγοράρη, Ελευθερία-Ιωάννα
Συντελεστής :Μπάλτας, Γεώργιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Αργουσλίδης, Παρασκευάς (Εξεταστής)
Παινέσης, Γρηγόριος (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :95σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=10279
Περίληψη :Η παρούσα διατριβή διερευνά το μάρκετινγκ με βάση την τοποθεσία, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών του, των ευρύτερων επιπτώσεων και των φιλοσοφιών αποδοχής από το καταναλωτικό κοινό. Τα πιο δημοφιλή τεχνολογικά μέσα για πρόσβαση στο Διαδίκτυο είναι τα κινητά smartphones, δεδομένου ότι παρέχουν πρόσβαση από οποιαδήποτε τοποθεσία. Οι εταιρείες επικεντρώνονται περισσότερο στις μεθόδους μάρκετινγκ που βασίζονται στην τοποθεσία ως αποτέλεσμα αυτής της προοπτικής. Ο γεωγραφικός εντοπισμός είναι μια τεχνολογία για τον εντοπισμό προσώπων ή τοποθεσιών που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διάφορους σκοπούς.
This thesis investigates location-based marketing, including its techniques, broad implications, and consumer audience acceptance philosophies. The most popular technological instruments for Internet access are mobile smartphones since they provide access from any location. Companies are concentrating more on location-based marketing methods as a result of this prospect. Geolocation is a technology for identifying persons or locations that can be used for a variety of purposes.
Λέξη κλειδί :Μάρκετινγκ
Γεωμάρκετινγκ
Χωρική ανάλυση
Marketing
Geomarketing
Spatial analysis
Geographic Information Systems (GIS)
Διαθέσιμο από :2023-03-31 10:59:35
Ημερομηνία έκδοσης :13-03-2023
Ημερομηνία κατάθεσης :2023-03-31 10:59:35
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Xagorari_2023.pdf

Τύπος: application/pdf