ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Gender gap and targeted fiscal policy in United States
Εναλλακτικός τίτλος :Το χάσμα μεταξύ των φύλων και στοχευμένη δημοσιονομική πολιτική στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής
Δημιουργός :Χατζημάρκου, Ραφαήλ
Hadjimarcou, Rafael
Συντελεστής :Varthalitis, Petros (Επιβλέπων καθηγητής)
Tzavalis, Elias (Εξεταστής)
Vasilatos, Evangelos (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Economics (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :97p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=10014
Περίληψη :Σκοπός αυτής της έρευνας ήταν να διαπιστωθεί εάν υπάρχει το χάσμα μεταξύ των φύλων και ποιοι είναι οι παράγοντες αυτής της ανισότητας. Μια περιγραφική και γραφική ανάλυση δεδομένων, μηνιαίων δεδομένων, πραγματοποιήθηκε για να κατανοηθεί καλύτερα τι είναι το χάσμα μεταξύ των φύλων. Τα αποτελέσματα αυτής της ανάλυσης διαπίστωσαν ότι το χάσμα των φύλων στις ΗΠΑ, από τον Ιανουάριο του 2003 έως τον Δεκέμβριο του 2020 είναι γεγονός. Εξετάζεται επίσης πώς οι δημοσιονομικές πολιτικές μπορούν να μειώσουν αυτό το χάσμα και ποιες λύσεις έχουν ήδη υπονοηθεί από τις ΗΠΑ. Γίνεται επίσης μια προσπάθεια συσχέτισης των ευρημάτων με τη Μεγάλη Ύφεση και τον Κορωνοϊό χρησιμοποιώντας τη βιβλιογραφία. Ωστόσο, με τη χρήση του μοντέλου SARIMAX, έχουν γίνει κάποιες προβλέψεις, οι οποίες καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι το χάσμα των φύλων θα υπάρχει μέχρι το 2030, αλλά ευτυχώς θα μειωθεί.
The purpose of this research was to find out if the gender gap exists and which are the factors of this disparity. A descriptive and graphic data analysis, of monthly data, was conducted to understand better what gender gap is. The results of this analysis found out that the gender gap in USA, from January of 2003 to December of 2020 is a fact. It is also examined how the fiscal policies can reduce this gap and what solutions the USA have been already implied. There is also an attempt to correlate the findings with the Great Recession and the Corona Virus by using the literature. However, by using the SARIMAX model, some predictions have been made, which conclude to a result that the gender gap will exist until the 2030, but fortunately it will be declined.
Λέξη κλειδί :Χάσμα μεταξύ των φύλων
Ανισότητα
Δημοσιονομική πολιτική
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής
Gender gap
Disparity
Fiscal policy
United States of America
Διαθέσιμο από :2023-02-03 17:30:08
Ημερομηνία έκδοσης :23-01-2023
Ημερομηνία κατάθεσης :2023-02-03 17:30:08
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Hadjimarcou_2023.pdf

Τύπος: application/pdf