1. Το πιστεύω ενός απλού ανθρώπου
Συγγραφέας: Κλάρας, Μπάμπης
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1954
2. Περί αναλογικής εκλογής: εισήγησις προς την παρά τω Υπουργείω Εσωτερικών Επιτροπήν προς σύνταξιν σχεδίου νόμου περί αναλογικής εκλογής
Συγγραφέας: Χαριτάκης, Γεώργιος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1925
3. Αναγκαστικοί συναιτερισμοί εξωραϊσμού
Συγγραφέας: Χαριτάκης, Γεώργιος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1923
4. Η εκατονταετηρίς της επαναστάσεως
Συγγραφέας: Χαριτάκης, Γεώργιος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1921
5. Κράτος και οικονομία: ανατύπωσις εκ της "Επιθεωρήσεως της Τοπικής Αυτοδιοικήσεως", οργάνου της "Ενώσεως των Δήμων της Ελλάδος - περίοδος β΄, έτος ζ', τεύχος Α-Β, σ. 17-29
Συγγραφέας: Χαριτάκης, Γεώργιος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1928
6. Μελέται εφηρμοσμένης οικονομικής: τόμος Α΄
Συγγραφέας: Δεδόπουλος, Παν. Ι.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1938
7. Θεωρία του κράτους
Συγγραφέας: Βεζανής, Δημήτριος Σ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1932
8. Η ελληνική βιομηχανία: (εκθέσεις και πορίσματα)
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1931
9. Η ελληνική βιομηχανία: βιομηχανική παραγωγή και αξία αυτής κατά τα έτη 1953 και 1954 εν συγκρίσει προς τα έτη 1939 και 1949: κατάλογος των κυριώτερων εργοστασίων
Συγγραφέας: Σιδέρης, Νικόλαος Γ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1955
10. Αι εγγυήσεις τηρήσεως του Συντάγματος: τόμος Ι: εισαγωγή
Συγγραφέας: Μάνεσης, Αριστόβουλος Ι.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1956
11. Έκθεσις του Διοικητού της Τραπέζης εξ ονόματος του Γενικού Συμβουλίου επί του ισολογισμού του έτους 1956
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 04-1957
12. Πεπραγμένα 1938-1952
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1953
16. Διαφορικός λογισμός: τόμος Α΄: Η έννοια του αριθμού. Σύνολα. Όρια. Ακολουθίαι και σειραί. Παράγωγοι και διαφορικά συναρτήσεων μίας μεταβλητής
Συγγραφέας: Σαραντόπουλος, Σπυρίδων Β.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1956
17. Στατιστική
Συγγραφέας: Allen, R. G. D.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1955
18. Σχέδιον πολιτικής δικονομίας: τόμος τέταρτος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1956
19. Σχέδιον πολιτικής δικονομίας: καταρτισθέν υπό της συντακτικής επιτροπής σχεδίου κώδικος νέας πολιτικης δικονομίας
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1955

Σελίδες:  « Previous 1012345678910 Next 10 »