Συλλογές
Τίτλος A review of R packages developed for the accessibility analysis and visualization of Covid-19
Εναλλακτικός τίτλος Aνασκόπηση των πακέτων της R που αναπτύχθηκαν για την ανάλυση προσβασιμότητας και την οπτικοποίηση του Covid-19
Δημιουργός Papaioannou, Magdalini, Παπαϊωάννου, Μαγδαληνή
Συντελεστής Athens University of Economics and Business, Department of Statistics
Demiris, Nikolaos
Papastamoulis, Panagiotis
Pedeli, Xanthi
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 110p.
Γλώσσα en
Αναγνωριστικό http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=9852
Περίληψη With the onset of the global pandemic of the Corona Virus Disease (Covid-19), several open-source projects and codes have been developed to contribute to tackling this unprecedented situation. Such initiatives are based on open source and open community principles, improving transparency and reproducibility of the results. In this framework, the R community has contributed to the official CRAN repository already with more than twenty packages related to the Covid-19 pandemic since the beginning of the crisis. The aim of this project is to review and compare such packages in terms of their purposes and capabilities.
Με την έναρξη της παγκόσμιας πανδημίας της νόσου του κοροναϊού (Covid-19), έχουν αναπτυχθεί αρκετά πακέτα ανοιχτού κώδικα προκειμένου να συμβάλουν στην αντιμετώπιση αυτής της πρωτοφανούς κατάστασης. Τέτοιες πρωτοβουλίες βασίζονται σε αρχές ανοιχτού κώδικα και ανοιχτής κοινότητας, βελτιώνοντας τη διαφάνεια και αναπαραγωγιμότητα των αποτελεσμάτων αυτών. Σε αυτό το πλαίσιο, η κοινότητα R έχει συμβάλει στο επίσημο αποθετήριο CRAN ήδη με περισσότερα από είκοσι πακέτα που σχετίζονται με την πανδημία του Covid-19 από την αρχή της κρίσης. Στόχος αυτού του έργου είναι η αναθεώρηση και η σύγκριση αυτών των πακέτων ως προς τους σκοπούς και τις δυνατότητές τους.
Λέξη κλειδί Κορονοϊός
Πανδημία
Οπτικοποίηση
Covid-19
Pandemic
Visualization
Διαθέσιμο από 2022-11-13 12:43:13
Ημερομηνία έκδοσης 11-11-2022
Ημερομηνία κατάθεσης 2022-11-13 12:43:13
Δικαιώματα χρήσης Free access
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/