Συλλογές
Τίτλος The ultimate investment: a case study on behavioral economics
Εναλλακτικός τίτλος Η απόλυτη επένδυση: μια μελέτη περίπτωσης στα συμπεριφορικά οικονομικά
Δημιουργός Μανωλιουδάκη, Μαρία-Λυδία, Manolioudaki, Maria-Lydia
Συντελεστής Athens University of Economics and Business, Department of International and European Economic Studies
Pechlivanos, Lambros
Roumanias, Konstantinos
Konstantinou, Panagiotis
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 67p.
Γλώσσα en
Αναγνωριστικό http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=9725
Περίληψη This thesis refers to, in the premise of an experiment, through the completion of questionnaires, the measure that a sample of adult citizens of Greece was affected by some behavioral heuristics, along with certain social traits, in investing in a Ponzi pyramid scheme. Initially, there is a description of behavioral economics. To be more precise, there is a lengthy literature overview of “loss aversion” and “framing”, effects known for their big impact upon participants’ decisions. There is an overview of “pyramid schemes” and of “Ponzi schemes” in particular. Moreover, there is a record of classical economic theories as well as the correlation of behavioral economics with negotiations. Subsequently, through the statistical program “Stata14”, the initial data and some prime estimates are being studied. Following that, there is a lengthy analysis from which the results of the report are being extracted. Finally, it is proven that, on the basis of the reference groups, there is a negative relation of the individuals with risk, a positive one between the participants and the framing of the questions asked as well as a positive correlation of age, higher education and occupation with investment choices, factors that seem to have a great impact on the participants’ in this experiment, choices.
Η συγκεκριμένη διπλωματική εργασία πραγματεύεται, στο πλαίσιο ενός πειράματος μέσω συμπλήρωσης ερωτηματολογίων, το βαθμό επίδρασης, σε ένα δείγμα ενηλίκων κατοίκων στην Ελλάδα, διαφόρων συμπεριφορικών κανόνων, σε συνδυασμό με συγκεκριμένα κοινωνικά κριτήρια, με σκοπό αυτοί να επενδύσουν σε ένα σύστημα πυραμίδας τύπου Πόνζι. Αρχικά, περιγράφονται πτυχές των συμπεριφορικών οικονομικών. Πιο συγκεκριμένα, γίνεται εκτενής βιβλιογραφική αναφορά στην “αποστροφή των ατόμων από τον κίνδυνο” και στην “πλαισίωση”, φαινόμενα γνωστά για τη μεγάλη τους επίδραση στις αποφάσεις των συμμετεχόντων. Γίνεται αναδρομή στα “Σχήματα πυραμίδας” και αναφορά στα “Σχήματα Πόνζι”. Επιπλέον, καταγράφονται κλασσικές οικονομικές θεωρίες καθώς επίσης γίνεται και αναφορά στη συσχέτιση των συμπεριφορικών οικονομικών με τις διαπραγματεύσεις. Στη συνέχεια, μελετώνται, μέσω του στατιστικού προγράμματος “Stata14”, τα δεδομένα του πειράματος που διεξήχθη και οι πρώτες εκτιμήσεις. Ακολούθως, γίνεται εκτενής ανάλυση από την οποία προκύπτουν τα αποτελέσματα της έρευνας. Καταληκτικά, με τη χρήση ομάδων αναφοράς, αναδεικνύεται η αρνητική σχέση των ατόμων με την ανάληψη ρίσκου, η θετική τους σχέση με την πλαισίωση των ερωτημάτων καθώς και η θετική σχέση της ηλικίας, της ανώτερης εκπαίδευσης και της εργασίας με τις επενδυτικές επιλογές, παράγοντες οι οποίοι φαίνεται ότι επέδρασαν σημαντικά στη λήψη αποφάσεων των συμμετεχόντων στο πείραμα.
Λέξη κλειδί Pyramid scheme
Πλαισίωση
Behavioral economics
Ponzi scheme
Greek society
Framing effect
Risk aversion
Loss aversion
Συμπεριφορικά οικονομικά
Σχήμα Πόνζι
Ελληνική κοινωνία
Αποστροφή από τον κίνδυνο
Διαθέσιμο από 2022-10-13 12:58:09
Ημερομηνία έκδοσης 29-09-2022
Ημερομηνία κατάθεσης 2022-10-13 12:58:09
Δικαιώματα χρήσης Free access
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/