Συλλογές
Τίτλος Αυτοματοποίηση διαδικασίας τιμολόγησης εταιρείας 3PL μέσω Python
Δημιουργός Μπεθάνη, Βασιλική-Αναστασία
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
Ζαχαριάδης, Εμμανουήλ
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 70σ.
Γλώσσα el
Αναγνωριστικό http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=9505
Περίληψη Development of an application for the purpose of the pricing automation process in a Logistics service company.
Η συνεχής ψηφιοποίηση η οποία παρατηρείται τα τελευταία χρόνια στον κλάδο των επιχειρήσεων, έχειως αποτέλεσμα την δημιουργία της ανάγκης για αυτοματοποίηση και βελτιστοποίηση διαδικασιών. Ηεν λόγω ανάγκη έχει οδηγήσει στην ανάπτυξη και την εξέλιξη διαφόρων εφαρμογών και λογισμικών ταοποία εκτελούν αυτόματα επαναλαμβανόμενες διαδικασίες. Σε αυτά τα πλαίσια, και αναγνωρίζονταςτην σημαντική χειρωνακτική προσπάθεια που απαιτείται σε διάφορες πτυχές της επιχειρησιακήςκαθημερινότητας, δημιουργήθηκε η ανάγκη ανάπτυξης μίας εφαρμογής με σκοπό την ταχεία καιαποτελεσματική επεξεργασία των διαφόρων παραμέτρων που απαιτούνται προκειμένου ναολοκληρωθεί η διαδικασία της τιμολόγησης.Τα οφέλη της εφαρμογής δεν περιορίζονται μόνο στην εξοικονόμηση κόστους και στην βελτίωσηάλλων σχετικών δεικτών αποδοτικότητας αλλά και σε ελαχιστοποίηση σφαλμάτων που οφείλονται στονανθρώπινο παράγοντα καθώς και στην διεύρυνση της επιχειρησιακής γνώσης. Παρόλα αυτά, μία απότις μεγαλύτερες προκλήσεις στην ανάπτυξη της εφαρμογής αποτέλεσε η απουσία ομοιογένειας τωνκανόνων τιμολόγησης και πολυπλοκότητας των δεδομένων.Πιο συγκεκριμένα, η παρούσα διπλωματική εργασία επιχειρεί να παρουσιάσει την εφαρμογή πουσχεδιάστηκε από τη σκοπιά του business analyst, έχοντας ως δεδομένα τους όρους των συμβάσεων τωναντισυμβαλλομένων και την πληροφόρηση που σχετίζεται με τις παραγγελίες που εκτελέστηκαν κατάτη διάρκεια της χρονικής περιόδου που επιλέχθηκε να τιμολογηθεί, πραγματοποιεί τους απαραίτητουςυπολογισμούς και ολοκληρώνει την τιμολόγηση των αποθετών που αφορά την υπηρεσία τηςμεταφοράς.Στην ανάπτυξη της εφαρμογής συμπεριλήφθηκε ένας υπό-πληθυσμός δέκα από το σύνολο των πενήνταπελατών οι οποίοι λαμβάνουν την εν λόγω υπηρεσία. Σημειώνεται ότι, οι ανωτέρω αποτελούν το 80%του κύκλου εργασιών που επιφέρει η εν λόγω υπηρεσία.
Λέξη κλειδί Αυτοματοποίηση
Τιμολόγηση
Διαδικασία
Python
Logistics
Process
Automation
Διαθέσιμο από 2022-05-25 23:03:55
Ημερομηνία έκδοσης 03/31/2022
Ημερομηνία κατάθεσης 2022-05-25 23:03:55
Δικαιώματα χρήσης Free access
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/