Συλλογές
Τίτλος Business practices and consumer behavior in social media: TikTok case
Εναλλακτικός τίτλος Επιχειρηματικές πρακτικές και συμπεριφορά καταναλωτή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: η περίπτωση του ΤικΤοκ
Δημιουργός Νιαμουάια-Οντούλ, Ειρήνη
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
Πουλούδη, Νάνσυ
Βρεχόπουλος, Αδάμ
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 53p.
Γλώσσα en
Αναγνωριστικό http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=9451
Περίληψη The purpose of this thesis was to conduct literature research on social media and its evolving trends, with the goal of also highlighting the use of short video content which has not been reviewed sufficiently on its own, by centering on TikTok.Data and information related to social media will be presented in order to examine some of the significant milestones in the early stages of social media's growth in order to adequately address this topic. This is followed by a brief discussion on some empirical studies done thus far that focus on consumer behavior towards social media. The latter will serve as a base to review current business practices around social media branding and digital marketing. An important contribution of this thesis is the development of a framework of how social media platforms, social media users and brands marketed within the platforms operate and interact. We will see through the literature studies that the result of this interaction is the constant upgrade of platform features, the development of new types of media, and the shift in engagement styles of users which then influence social media brand strategies. Basically, there is an exchange of information towards different directions with the most impactful being user behavior feedback towards platform types and the various forms of content.
Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας ήταν η διεξαγωγή βιβλιογραφικής έρευνας για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τις εξελισσόμενες τάσεις τους, με στόχο επίσης την ανάδειξη της χρήσης βίντεο μικρού περιεχομένου που δεν έχει μελετηθεί επαρκώς από μόνα τους, εστιάζοντας στο TikTok.Θα παρουσιαστούν δεδομένα και πληροφορίες που σχετίζονται με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προκειμένου να εξεταστούν ορισμένα από τα σημαντικά ορόσημα στα πρώτα στάδια της ανάπτυξης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για να αντιμετωπιστεί επαρκώς αυτό το θέμα. Ακολουθεί μια σύντομη συζήτηση για ορισμένες εμπειρικές μελέτες που έχουν γίνει μέχρι τώρα, οι οποίες επικεντρώνονται στη συμπεριφορά των καταναλωτών απέναντι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το τελευταίο θα χρησιμεύσει ως βάση για την ανασκόπηση των τρεχουσών επιχειρηματικών πρακτικών σχετικά με το branding των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και το ψηφιακό μάρκετινγκ.Μια σημαντική συμβολή αυτής της διπλωματικής εργασίας είναι η ανάπτυξη ενός πλαισίου για το πώς λειτουργούν και αλληλεπιδρούν οι πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης, οι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και τα brands που διατίθενται στο εμπόριο εντός των πλατφορμών. Θα δούμε μέσα από τις βιβλιογραφικές μελέτες ότι το αποτέλεσμα αυτής της αλληλεπίδρασης είναι η συνεχής αναβάθμιση των χαρακτηριστικών της πλατφόρμας, η ανάπτυξη νέων τύπων μέσων, η αλλαγή στα στυλ αφοσίωσης των χρηστών που στη συνέχεια επηρεάζουν τις στρατηγικές της επωνυμίας των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Βασικά, υπάρχει ανταλλαγή πληροφοριών προς διαφορετικές κατευθύνσεις με πιο επιδραστική την ανατροφοδότηση συμπεριφοράς των χρηστών προς τους τύπους πλατφόρμας και τις διάφορες μορφές περιεχομένου.
Λέξη κλειδί Consumer behavior
User engagement
TikTok
Short video content
ΤικΤοκ
Αφοσίωση χρήστη
Συμπεριφορά καταναλωτή
Social media
Βίντεο μικρού μήκους
Μέσα κοινωνικής δικτύωσης
Διαθέσιμο από 2022-05-01 15:57:44
Ημερομηνία έκδοσης 03/31/2022
Ημερομηνία κατάθεσης 2022-05-01 15:57:44
Δικαιώματα χρήσης Free access
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/