Συλλογές
Τίτλος Fast fashion retailers: η αγορά πριν και μετά το e-tail. Περίπτωση μελέτης το brand ZARA του ομίλου Inditex
Εναλλακτικός τίτλος Fast fashion retailers: the prospects of e-tail. Case study of ZARA, Inditex
Δημιουργός Βλάχου, Αναστασία
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας
Ήντουνας, Κωνσταντίνος
Μπάλτας, Γεώργιος
Σταθακόπουλος, Βλάσιος
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 60σ.
Γλώσσα el
Αναγνωριστικό http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=9236
Περίληψη This dissertation aims to present the fundamental principles that govern e-commerce and its features, in order to fully understand the mechanism of operation of e-commerce, as well as the conditions it creates for businesses and their development in the current financial environment.The company studied in the present study is the company Zara, which belongs to the Inditex group, founded in 1975 by Amancio Ortega, while its commercial activities began to expand internationally in 1988. The success of this company lies in the fact that Its production operates rapidly, constantly offering new designs in limited quantities.The research conducted focuses on the study of the factors that contribute to customer satisfaction regarding the Zara brand. Such factors are the price-quality ratio of the products, the security of the transactions, the processing time of the electronic market from the company page, the customer service, the establishment of the brand (Word of Mouth) and finally the commitment to the Zara brand.In order to carry out the research, questionnaires were created which were distributed via e-mail to a random sample of 150 consumers aged 18 and over.
Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως στόχο να παρουσιάσει τις θεμελιώδεις αρχές που διέπουν το ηλεκτρονικό εμπόριο και τα χαρακτηριστικά του γνωρίσματα, προκειμένου να κατανοηθεί πλήρως ο μηχανισμός λειτουργίας του ηλεκτρονικού λιανικού εμπορίου, καθώς και οι συνθήκες που δημιουργεί για τις επιχειρήσεις και την ανάπτυξή τους στο σημερινό οικονομικό περιβάλλον. Η επιχείρηση που μελετάται στην παρούσα μελέτη είναι η εταιρεία Zara η οποία ανήκει στον όμιλο Inditex με έτος ίδρυσης το 1975 από τον Amancio Ortega, ενώ οι εμπορικές της δραστηριότητες άρχισαν να επεκτείνονται διεθνώς από το 1988. Η επιτυχία της συγκεκριμένης επιχείρησης έγκειται στο γεγονός ότι η παραγωγή της λειτουργεί ταχύτατα προσφέροντας συνεχώς νέα σχέδια σε περιορισμένες ποσότητες.Η έρευνα που διεξήχθη επικεντρώνεται στη μελέτη των παραγόντων που συμβάλλουν στην ικανοποίηση του πελάτη αναφορικά με τη μάρκα Zara. Τέτοιοι παράγοντες είναι η σχέση τιμής – ποιότητας των προϊόντων, η ασφάλεια των συναλλαγών, ο χρόνος διεκπεραίωσης της ηλεκτρονικής αγοράς από τη σελίδα της εταιρείας, η εξυπηρέτηση του καταναλωτή, η σύσταση της μάρκας (Word of Mouth) και τέλος η προσήλωση στη μάρκα Zara. Προκειμένου να υλοποιηθεί η έρευνα δημιουργήθηκαν ερωτηματολόγια τα οποία διανεμήθηκαν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε ένα τυχαίο δείγμα 150 καταναλωτών ηλικίας 18 κι άνω.
Λέξη κλειδί Ηλεκτρονικό λιανικό εμπόριο
Ικανοποίηση καταναλωτή
Ηλεκτρονικό εμπόριο
Ηλεκτρονική αγορά
Γρήγορη μόδα
E-commerce
E-tail
Customer satisfaction
Electronic transactions
Fast fashion retailers
Διαθέσιμο από 2022-03-12 12:17:51
Ημερομηνία έκδοσης 06/23/2020
Ημερομηνία κατάθεσης 2022-03-12 12:17:51
Δικαιώματα χρήσης Free access
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/