Συλλογές
Τίτλος Βέλτιστος σχεδιασμός πλατφόρμας για τη χρήση επιχειρηματικής αναλυτικής
Εναλλακτικός τίτλος Optimal design of business analytics platforms
Δημιουργός Ψωμάς, Αθανάσιος
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
Χατζηαντωνίου, Δαμιανός
Μούρτος, Ιωάννης
Πραματάρη, Αικατερίνη
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 117σ.
Γλώσσα el
Αναγνωριστικό http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=9189
Περίληψη One of the hallmarks of today, is the sheer amount of data that can be stored. Information that can be gleaned from them, as it turns out in practice, is of great value for research as well as for business. So, an important question is how to design an analytics platform in order that all available information can effectively help in making business decisions. The aim of this dissertation is to examine the impact of information visualization, usability and UX, in order improve the design of a BA platform.
Ένα από τα χαρακτηριστικά της σημερινής εποχής είναι τα πάρα πολλά δεδομένα που μπορούν να αποθηκεύονται. Η πληροφορία που μπορεί να αντληθεί από αυτά, όπως αποδεικνύεται στην πράξη, έχει μεγάλη αξία για την έρευνα αλλά και για τις επιχειρήσεις. Έτσι ένα σημαντικό ερώτημα είναι το πώς θα σχεδιαστεί μια πλατφόρμα Επιχειρηματικής Αναλυτικής ώστε με αποτελεσματικό τρόπο η διαθέσιμη πληροφορία να βοηθήσει στη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων. Ο στόχος αυτής της διπλωματικής είναι να εξετάσει την επίδραση της οπτικοποίησης της πληροφορίας, τη χρηστικότητα και τη UX, ώστε να βελτιώσει το σχεδιασμό μιας πλατφόρμας Επιχειρηματικής Αναλυτικής.
Λέξη κλειδί Επιχειρηματική αναλυτική
Βέλτιστος σχεδιασμός πλατφόρμας
Πλατφόρμα επιχειρηματικής αναλυτικής
Business analytics
Optimal design platforms
Business analytics platforms
Διαθέσιμο από 2022-02-28 19:27:09
Ημερομηνία έκδοσης 02/24/2022
Ημερομηνία κατάθεσης 2022-02-28 19:27:09
Δικαιώματα χρήσης Free access
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/