Συλλογές
Τίτλος Η επιρροή του οπτικού σχεδιασμού στην εμπειρία χρήστη και ορθές πρακτικές σχεδίασης
Δημιουργός Δελημιχάλη, Μαριαλένα
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
Φραϊδάκη, Αικατερίνη
Πουλυμενάκου, Αγγελική
Βρεχόπουλος, Αδάμ
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 51σ.
Γλώσσα el
Αναγνωριστικό http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=9150
Περίληψη In the field of ergonomics, the concept of Visual Design plays a vital role in evaluating the User Experience. Therefore, the present work aims to define and study the Visual Design elements that affect the User Experience as well as determine good design practices.For this purpose, the multi-factor design of an experiment was selected in which the existing design of a page was evaluated based on the main variables that affect the User Experience and then it was redesigned based on the results obtained. It is worth noting that the redesign was based on the findings of the modern bibliography in order to confirm or reject them. Then, the User Experience was re-evaluated in order to empirically identify the Visual Design elements that contribute to a positive or negative experience.The results of the research focused on how the design of a human-computer interface environment affects the end-user experience. Useful conclusions were drawn about the way a designer should think through the analysis and empirical examination of various design factors.
Στο πεδίο της εργονομίας, η έννοια του Οπτικού Σχεδιασμού παίζει ολοένα και σημαντικότερο ρόλο στην αξιολόγηση της ολιστικής Εμπειρίας Χρήστη. Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο, λοιπόν, τον ορισμό και την μελέτη των στοιχείων Οπτικού Σχεδιασμού που επηρεάζουν την Εμπειρία Χρήστη αλλά και τον καθορισμό ορθών πρακτικών σχεδίασης.Για αυτόν τον σκοπό επιλέχτηκε η πολύ-παραγοντική σχεδίαση ενός πειράματος στο πλαίσιο του οποίου αξιολογήθηκε η υπάρχουσα σχεδίαση μιας σελίδας με βάση τις κυριότερες μεταβλητές που επηρεάζουν την Εμπειρία Χρήστη, ενώ στην συνέχεια ανασχεδιάστηκε με βάση τα αποτελέσματα που προέκυψαν. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο ανασχεδιασμός στηρίχτηκε στα ευρήματα της μέχρι σήμερα βιβλιογραφίας, με σκοπό να τα επιβεβαιώσει ή να τα απορρίψει. Στην συνέχεια, αξιολογήθηκε εκ νέου η Εμπειρία Χρήστη προκειμένου να εντοπιστούν εμπειρικά τα στοιχεία Οπτικού Σχεδιασμού που συμβάλλουν σε μία θετική ή αρνητική εμπειρία.Τα αποτελέσματα της έρευνας εστίασαν στον τρόπο με τον οποίο ο σχεδιασμός ενός περιβάλλοντος διεπαφής ανθρώπου-υπολογιστή επηρεάζει την εμπειρία του τελικού χρήστη. Μέσα από την ανάλυση και εμπειρική εξέταση ποικίλων σχεδιαστικών παραγόντων, λοιπόν, προέκυψαν χρήσιμα συμπεράσματα σχετικά με τον τρόπο που πρέπει να σκέπτεται ένας σχεδιαστής.
Λέξη κλειδί Ergonomy
Human-computer interaction
User experience
Visual design
Graphical user interface
Γραφική διεπαφή χρήστη
Εμπειρία χρήστη
Οπτικός σχεδιασμός
Εργονομία
Επικοινωνία ανθρώπου-υπολογιστή
Διαθέσιμο από 2022-02-14 21:16:17
Ημερομηνία έκδοσης 2022
Ημερομηνία κατάθεσης 2022-02-14 21:16:17
Δικαιώματα χρήσης Free access
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/