Συλλογές
Τίτλος Η επίδραση των πρακτικών εταιρικής κοινωνικής ευθύνης (CSR) στην διαχείριση των κερδών: εμπειρική διερεύνηση σε Γερμανία και Σουηδία
Εναλλακτικός τίτλος The effects of corporate social responsibility practices on real earnings management : empirical research in German and Swedish market
Δημιουργός Παπαγεωργίου, Αγγελική
Συντελεστής Μπάλλας, Απόστολος
Χέβας, Δημοσθένης
Τζόβας, Χρήστος
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 39σ.
Γλώσσα el
Αναγνωριστικό http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=9045
Περίληψη The new trend in the ranking of companies, not only in financial terms but also according to their commitment to ethics and corporate social responsibility (CSR), is explained by the importance of responsible investment and responsible governance criteria in the decision making of the shareholders and other investors. These new business evaluation criteria have attracted the attention of several shareholders, such as investors, financial analysts, researchers and also specialized media, that require quality information based on this social and ethical approach. The aim of this article is to examine the link between corporate social responsibility practices and the level of real earnings management (REM) of a sample firms belonging ESG index from five European countries. The variables related to the ethical behavior of companies have a statistically significant and negative relationship with the level of real earnings management. Indeed, the more important the socially responsible and ethical practices are, the less the company engages in an aggressive REM strategy. Thus, the integration of new dimensions in the explanation and determination of the REM in under-explored. The explanation of the quality of the results by ethical or social variables makes it possible to overcome the criticisms addressed to the contractual approaches of companies.
Η νέα τάση στην κατάταξη των εταιρειών, όχι μόνο σε οικονομικούς όρους αλλά και σύμφωνα με την επίδοσή τους στην ηθική και την εταιρική κοινωνική ευθύνη (ΕΚΕ), εξηγείται από τη σημασία της υπεύθυνης επένδυσης και των κριτηρίων υπεύθυνης διακυβέρνησης στη λήψη αποφάσεων από τους μετόχους και άλλους επενδυτές. Αυτά τα νέα κριτήρια αξιολόγησης των επιχειρήσεων έχουν προσελκύσει την προσοχή πολλών μετόχων, επενδυτών, οικονομικών αναλυτών, ερευνητών αλλά και εξειδικευμένων ομάδων ενδιαφέροντος, που απαιτούν ποιοτικές πληροφορίες με βάση αυτήν την κοινωνική και ηθική προσέγγιση. Ο στόχος αυτού του άρθρου είναι να εξετάσει τη σχέση μεταξύ των πρακτικών εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και του επιπέδου διαχείρισης πραγματικών κερδών (REM) ενός δείγματος εταιρειών που ανήκουν στον δείκτη ESG από τη Γερμανία και τη Σουηδία. Οι μεταβλητές που σχετίζονται με την ηθική συμπεριφορά των επιχειρήσεων έχουν στατιστικά σημαντική και αρνητική σχέση με το επίπεδο διαχείρισης των πραγματικών κερδών. Πράγματι, όσο πιο σημαντικές είναι οι κοινωνικά υπεύθυνες και ηθικές πρακτικές, τόσο λιγότερο η εταιρεία εμπλέκεται σε μια επιθετική στρατηγική REM. Η ερμηνεία της ποιότητας των αποτελεσμάτων από ηθικές ή κοινωνικές μεταβλητές καθιστά δυνατή την υπέρβαση της κριτικής που ασκείται στις συμβατικές προσεγγίσεις.
Λέξη κλειδί Earnings quality
Business ethics
ESG Environmental, Social, Governance index
Ποιότητα κερδών
Επιχειρησιακή ηθική
Δείκτης περιβαλλοντικών και κοινωνικών ζητημάτων
Corporate Social Responsibility (CSR)
Earnings management
Διαχείριση κερδών
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ)
Διαθέσιμο από 2022-01-11 18:53:19
Ημερομηνία έκδοσης 12/31/2021
Ημερομηνία κατάθεσης 2022-01-11 18:53:19
Δικαιώματα χρήσης Free access
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/