Συλλογές
Τίτλος Ηλεκτρονική διακυβέρνηση και διαφθορά στην ελληνική δημόσια διοίκηση
Δημιουργός Αλούπη, Αικατερίνη
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
Λεκάκος, Γεώργιος
Μπλαβούκος, Σπυρίδων
Χριστόπουλος, Δημήτριος
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 97σ.
Γλώσσα el
Αναγνωριστικό http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8983
Περίληψη The phenomenon of corruption in public administration has always preoccupied researchers fromantiquity until today, as its various aspects have always been inextricably linked to the consciousness and daily life of the average citizen. The size of the definitions of the phenomenon,the differentiation of the types and forms, as well as the ways of dealing with it, are reflected in a large volume of literature. The integration of e-government along with the use of newtechnologies has been a technical tool aiming at modernizing the public sector, reducing the cost and time of transactions in organizations, enhancing citizens’ accessibility and information, increasing the transparency of transactions, shaping a new culture that enhances the credibility and effectiveness of the State.The aim of the study is to investigate the contribution of e-government in the effort to combat corruption in the Greek Public Administration. The theoretical approach was carried out through the literature review while the research approach through the conduct of anonymous telephoneand live interviews by internal users (civil servants). The purpose of recording the views and theanalysis of the data is to examine whether the progress made in e-government has influenced thecurrent outcome of the phenomenon through the examination of the correlation of the two concepts and at the same time to make targeted suggestions for dealing with it.
Το φαινόμενο της διαφθοράς στη δημόσια διοίκηση, πάντοτε απασχολούσε τους ερευνητές από την αρχαιότητα μέχρι και σήμερα, καθώς οι διάφορες πτυχές του ήταν και είναι άρρητα συνδεδεμένες στη συνείδηση και στην καθημερινότητα του μέσου πολίτη. Το μέγεθος των ορισμών του φαινομένου, η διαφοροποίηση των τύπων και των μορφών αλλά και οι τρόποι αντιμετώπισής του αποτυπώνονται σε μεγάλο όγκο βιβλιογραφίας. Η ένταξη της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης καθώς και η χρήση νέων τεχνολογιών αποτέλεσε ένα τεχνικό εργαλείο με σκοπό τον εκσυγχρονισμό του δημόσιου τομέα, τη μείωση του κόστους και του χρόνου συναλλαγώνστους οργανισμούς, την ενίσχυση της προσβασιμότητας και της ενημέρωσης των πολιτών, τη διαφάνεια των συναλλαγών, διαμορφώνοντας μια νέα κουλτούρα η οποία ενισχύει τηναξιοπιστία και την αποτελεσματικότητα του Κράτους.Αντικείμενο της εργασίας αποτέλεσε η διερεύνηση της συμβολής της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στην προσπάθεια αντιμετώπισης της διαφθοράς στην Ελληνική ΔημόσιαΔιοίκηση. Η θεωρητική προσέγγιση συντελέστηκε μέσω της βιβλιογραφικής επισκόπησης ενώ η ερευνητική προσέγγιση μέσω της πραγμάτωσης ανώνυμων τηλεφωνικών αλλά και δια ζώσης συνεντεύξεων από εσωτερικούς χρήστες (δημόσιους υπαλλήλους). Η καταγραφή των απόψεων αλλά και η ανάλυση των στοιχείων έχουν ως σκοπό, μέσω της εξέτασης του συσχετισμού τωνδυο εννοιών, να διερευνηθεί αν η πρόοδος που συντελέστηκε στην ηλεκτρονική διακυβέρνησηεπηρέασε τη σημερινή έκβαση του φαινομένου και παράλληλα να διατυπωθούν, μέσω της ανάδειξης του φαινομένου, στοχευμένες προτάσεις για την αντιμετώπισή του.
Λέξη κλειδί Διαφθορά
Δημόσια διοίκηση
ΤΠΕ
Ηλεκτρονική διακυβέρνηση
Corruption
Public administration
ICT
E-government
Διαθέσιμο από 2021-12-21 11:25:17
Ημερομηνία έκδοσης 12/20/2021
Ημερομηνία κατάθεσης 2021-12-21 11:25:17
Δικαιώματα χρήσης Free access
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/