Συλλογές
Τίτλος Διαχείριση κρίσεων
Εναλλακτικός τίτλος Crisis management
Δημιουργός Βαλλιάνος, Δημήτριος
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
Χριστόπουλος, Δημήτρης
Μπλαβούκος, Σπυρίδων
Πεχλιβάνος, Λάμπρος
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 88σ.
Γλώσσα el
Αναγνωριστικό http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8960
Περίληψη In order to be able to manage a possible crisis we must first know the characteristics of the crises which are similar regardless of their form and the organization in which they are created.The crises follow some stages and some phases until they complete their cycle. The stages and phases are the same in all forms of crises.In addition, the same is true of how crises are managed.Τhe crises differ in the category and type of crisis, the actions that must be implemented by the organization are different for each type of crisis.In order for the organization to be able to implement a comprehensive crisis management plan, it must take some actions that are necessary and the success of the plan depends on them.It must first gather information about the type of crisis it is facing.In this way he will acquire experience, he will improve his internal organization, communication, he will be able to deal effectively with problems that will arise such as anxiety and panic.The main goal of this plan is to coordinate all the necessary actions and to take the appropriate measures to protect the children's camps from fires but also to achieve the immediate evacuation and transfer of the campers to safe places, in any emergency.The methodology of the work is : First it analyzes the common characteristics that crises have, it describes the actions that need to be done in terms of the expected type of crisis, which differ from crisis to crisis and are specialized.Reference is made to the potential risks and how to deal with them, the benefit that will result for the body from conducting exercises.Finally, the presentation of the complete evacuation plan and how to deal with a possible crisis.
Για να μπορέσουμε να διαχειριστούμε μια ενδεχόμενη κρίση πρέπει αρχικά να γνωρίζουμε τα χαρακτηριστικά των κρίσεων τα οποία είναι όμοια ανεξάρτητα από τη μορφή τους και τον οργανισμό στον οποίο δημιουργούνται.Οι κρίσεις ακολουθούν κάποια στάδια και κάποιες φάσεις μέχρι να ολοκληρώσουν τον κύκλο τους. Τα στάδια και οι φάσεις είναι ίδιες σε όλες τις μορφές κρίσεων.Επιπροσθέτως, συμβαίνει το ίδιο και στον τρόπο διαχείρισης των κρίσεων.Οι κρίσεις όμως διαφέρουν μεταξύ τους ως προς την κατηγορία και τον τύπο της κρίσης, οπότε οι ενέργειες που πρέπει να υλοποιηθούν από τον οργανισμό είναι διαφορετικές για το κάθε είδος κρίσης. Ο οργανισμός για να μπορέσει να υλοποιήσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης κρίσεων πρέπει να προχωρήσει σε κάποιες ενέργειες οι οποίες είναι απαραίτητες και από αυτές εξαρτάται η επιτυχία του σχεδίου.Αρχικά πρέπει να συλλέξει πληροφορίες για το είδος της κρίσεως που καλείται να αντιμετωπίσει.Με αυτόν τον τρόπο θα αποκτήσει τεχνογνωσία θα βελτιώσει την εσωτερική του οργάνωση, τις επικοινωνίες και θα μπορεί να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά προβλήματα που θα προκύπτουν όπως άγχος και πανικός.Βασικός στόχος αυτού του σχεδίου είναι ο συντονισμός όλων των απαραίτητων ενεργειών και την λήψη των ενδεδειγμένων μέτρων για να προστατευθούν οι παιδικές κατασκηνώσεις, από πυρκαγιές αλλά και να επιτευχθεί η άμεση εκκένωση και μεταφορά των κατασκηνωτών σε ασφαλείς χώρους, σε οποιαδήποτε έκτακτη ανάγκη.Η μεθοδολογία της εργασίας είναι η εξής: Πρώτα αναλύει τα κοινά χαρακτηριστικά που έχουν οι κρίσεις, στη συνέχεια γίνεται η περιγραφή των ενεργειών που πρέπει να γίνουν όσο αφορά για το αναμενόμενο είδος κρίσης, οι οποίες διαφέρουν από κρίση σε κρίση και είναι εξειδικευμένες.Γίνεται αναφορά στους πιθανούς κινδύνους και στον τρόπο αντιμετώπισης τους, η ωφέλεια που θα προκύψει για τον οργανισμό από την διεξαγωγή ασκήσεων.Τέλος η παρουσίαση του ολοκληρωμένου σχεδίου εκκένωσης και ο τρόπος αντιμετώπισης μιας ενδεχόμενης κρίσης.
Λέξη κλειδί Διαχείριση
Κρίση
Άσκηση
Πρόληψη
Management
Crisis
Exercise
Prevention
Διαθέσιμο από 2021-12-09 15:29:06
Ημερομηνία έκδοσης 11/24/2021
Ημερομηνία κατάθεσης 2021-12-09 15:29:06
Δικαιώματα χρήσης Free access
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/