Συλλογές
Τίτλος Τηλεργασία και απόδοση στον δημόσιο τομέα
Δημιουργός Παπαφιλίππου, Μαρία
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
Δεληγιάννη, Ιωάννα
Βουδούρη, Ειρήνη
Παναγιωτοπούλου, Λήδα
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 119σ.
Γλώσσα el
Αναγνωριστικό http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8840
Περίληψη The main purpose of the research was to study the performance of teleworking in public sector employees. More specifically, the present study investigates the general picture of the respondents regarding telework, the balance of their professional and personal life, but also their burnout and efficiency. At the same time, the difficulties, working conditions and stress of the respondents under the new working conditions are analyzed, as well as the support they received from their manager-supervisor. A primary quantitative survey was conducted. The survey involved a total of 192 citizens working in the public sector. In order to achieve the purpose of the research, an appropriate questionnaire was used. Through the research, it was found that teleworking is a regime that in the near future will be developed and established as a permanent type of employment, as many would choose it if they had the opportunity. Also, as for the general experience of civil servants from teleworking, it was found that it is more neutral than positive or negative. However, it was observed that during teleworking, employees were somewhat less productive than usual, although their workload was somewhat lower, as during their working hours they had to take care of someone close to them who needed it. Still, it was strongly suggested that if workers did not have a family, they would be better off working remotely. In addition, it was found that most of the respondents had access to some basic equipment, which is required for remote work, as well as they consider that they have the IT skills required to work effectively. Employees between the ages of 20-35, men and postgraduate students feel more exhausted and have better working conditions. Increasing the productivity of respondents through teleworking and increasing the level of technical knowledge that they consider necessary for effective teleworking, implies an increase in the level of balancing of professional and personal life. Finally, respondents stated that they had access to basic equipment to work remotely showed a higher level of burnout, but also better working conditions.
Βασικό σκοπό της έρευνας, αποτέλεσε η μελέτη της απόδοσης της τηλεργασίας στους υπαλλήλους στον Δημόσιο τομέα. Πιο συγκεκριμένα, στην παρούσα μελέτη διερευνάται η γενική εικόνα των ερωτηθέντων ως προς την τηλεργασία, η εξισορρόπηση της επαγγελματικής και προσωπικής ζωής τους, αλλά και η επαγγελματική εξουθένωση και αποδοτικότητα τους. Ταυτόχρονα, αναλύονται οι δυσκολίες, οι συνθήκες εργασίας και το άγχος των ερωτηθέντων υπό τις νέες συνθήκες εργασίας, καθώς και η υποστήριξη που εξέλαβαν από τον διευθυντή-προϊστάμενο τους. Διεξήχθη πρωτογενής ποσοτική έρευνα. Στην έρευνα συμμετείχαν 192 πολίτες συνολικά, που εργάζονται στον Δημόσιο τομέα. Για να επιτευχθεί ο σκοπός της έρευνας, έγινε η χρήση κατάλληλου ερωτηματολογίου. Μέσω της έρευνας, διαπιστώθηκε ότι η τηλεργασία είναι ένα καθεστώς που στο προσεχές μέλλον θα αναπτυχθεί και θα καθιερωθεί ως ένα μόνιμο είδος απασχόλησης, καθώς αρκετοί θα την επέλεγαν εάν είχαν την δυνατότητα. Ακόμα, ως προς την γενική εμπειρία των υπαλλήλων του δημοσίου από την τηλεργασία, διαπιστώθηκε ότι είναι περισσότερο ουδέτερη παρά θετική ή αρνητική. Ωστόσο, παρατηρήθηκε ότι κατά την τηλεργασία οι υπάλληλοι ήταν κάπως λιγότερο παραγωγικοί από ότι συνήθως, παρ’ όλο που ο φόρτος εργασίας τους ήταν κάπως μικρότερος, καθώς κατά τις ώρες εργασίας τους χρειάστηκε να φροντίσουν κάποιο κοντινό τους άνθρωπό που το είχε ανάγκη. Ακόμα, αναδείχθηκε έντονα η άποψη ότι εάν οι εργαζόμενοι δεν είχαν οικογένεια θα ήταν καλύτεροι στην εξ αποστάσεως εργασία τους. Επιπροσθέτως, διαπιστώθηκε πως οι περισσότεροι ερωτηθέντες είχαν πρόσβαση σε κάποιον βασικό εξοπλισμό, ο οποίος απαιτείται για την εξ’ αποστάσεως εργασία, καθώς επίσης θεωρούν ότι διαθέτουν τις δεξιότητες ΤΠ που απαιτούνται για να εργάζονται αποτελεσματικά. Οι υπάλληλοι μεταξύ 20-35 ετών, οι άνδρες και οι κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος αισθάνονται περισσότερο επαγγελματική εξουθένωση και έχουν πιο κατάλληλες συνθήκες εργασίας. Η αύξηση της παραγωγικότητας των ερωτηθέντων μέσω τηλεργασίας και η αύξηση του επίπεδου τεχνικών γνώσεων που θεωρούν ότι απαιτούνται για την αποτελεσματική τηλεργασία, συνεπάγονται με αύξηση του επιπέδου εξισορρόπησης της επαγγελματικής και προσωπικής ζωής. Τέλος, όσοι ερωτηθέντες δήλωσαν πως είχαν πρόσβαση σε βασικό εξοπλισμό για να εργαστούν εξ αποστάσεως εμφανίζουν υψηλότερο επίπεδο επαγγελματικής εξουθένωσης, αλλά και καταλληλότερες συνθήκες εργασίας.
Λέξη κλειδί Τηλεργασία
Δημόσιος τομέας
Κορωνοϊός
Teleworking
Public sector
Covid-19
Διαθέσιμο από 2021-10-22 19:01:04
Ημερομηνία έκδοσης 20/10/2021
Ημερομηνία κατάθεσης 2021-10-22 19:01:04
Δικαιώματα χρήσης Free access
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/