Συλλογές
Τίτλος Εφαρμογή μεθόδων ανάλυσης αποφάσεων με και χωρίς πειραματισμό
Εναλλακτικός τίτλος Application of decision analysis methods with and without experimentation
Δημιουργός Ντιούκας, Λεωνίδας-Παναγιώτης
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμο Αθηνών, Τμήμα Στατιστικής
Κυριακίδης, Επαμεινώνδας
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 35σ.
Γλώσσα el
Αναγνωριστικό http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8785
Περίληψη Decision analysis theory is one of the most important branches of operational research with many practical applications in industry, financial institutions, governments, energy and agriculture and many other sectors providing a framework of methodologies for making rational decisions under conditions of uncertainty and risk. This dissertation presents the theory of decision analysis as formulated in the literature. The first 2 Chapters present the basic principles of decision analysis without and with experimentation respectively, constituting the main pillars of the theory. In Chapter 3 we will deal with decision trees, an extremely useful tool for presenting and analysing the process when we have to deal with a series of decisions that need to be made. In Chapter 4 we will introduce the utility theory which pro- vides us with a way to regulate and evaluate the possible possibilities of a decision based on the true value they provide to the decision maker. Finally, in Chapter 5 we make special reference to the practical applications of decision analysis.
Η θεωρία της ανάλυσης αποφάσεων αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους κλάδους της επιχειρησιακής έρευνας με πλήθος πρακτικών εφαρμογών στην βιομηχανία, σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, κυβερνήσεις, στον ενεργειακό και αγροτικό τομέα και πολλούς άλλους τομείς παρέχοντας ένα πλαίσιο μεθοδολογιών για λήψη ορθολογικών αποφάσεων υπό συνθήκες αβεβαιότητας και κινδύνου. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται η γενική θεωρία της ανάλυσης αποφάσεων όπως αυτή διατυπώνεται στη βιβλιογραφία.Στα 2 πρώτα Κεφάλαια παρουσιάζονται οι βασικές αρχές της ανάλυσης αποφάσεων χωρίς και με πειραματισμό αντίστοιχα, αποτελώντας τους βασικούς πυλώνες της θεωρίας. Στο 3ο Κεφάλαιο θα ασχοληθούμε με τα δέντρα αποφάσεων, ένα εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο παρουσίασης και ανάλυσης της διαδικασίας όταν έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια σειρά αποφάσεων που πρέπει να ληφθούν. Στο 4ο Κεφάλαιο θα κάνουμε εισαγωγή στην θεωρία της χρησιμότητας η οποία μας παρέχει έναν τρόπο να ρυθμίσουμε και να αξιολογήσουμε τα πιθανά ενδεχόμενα μιας απόφασης βασισμένοι στην πραγματική αξία που παρέχουν στον λήπτη των αποφάσεων. Τέλος στο 5ο Κεφάλαιο κάνουμε ιδιαίτερη αναφορά στις πρακτικές εφαρμογές της ανάλυσης αποφάσεων.
Λέξη κλειδί Θεωρία αποφάσεων
Πειραματισμός
Decision analysis
Experimentation
Διαθέσιμο από 2021-10-11 21:41:29
Ημερομηνία έκδοσης 10/11/2021
Ημερομηνία κατάθεσης 2021-10-11 21:41:29
Δικαιώματα χρήσης Free access
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/