Συλλογές
Τίτλος Οι αλλαγές στη συμπεριφορά καταναλωτή εξαιτίας των επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊού
Εναλλακτικός τίτλος Changes in consumer behavior due to the coronavirus (Covid-19) pandemic
Δημιουργός Γεωργιοπούλου, Δήμητρα
Συντελεστής Ήντουνας, Κωνσταντίνος
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Σιώμκος, Γεώργιος
Μπάλτας, Γεώργιος
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 110σ.
Γλώσσα el
Αναγνωριστικό http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8781
Περίληψη The sudden and abrupt change in our lifestyle due to the pandemic significantly affects our behavior as consumers. This is because our daily habits have changed resulting in a change in the way and criteria of decision making. Thus, the purpose of this Thesis is to investigate the effects of the coronavirus pandemic on consumer behavior. The Working Chapters provide an overview of press releases and research literature from the onset of the pandemic until today. As a result, this analyzes the changes that have been observed in consumer behavior and determines which of them seem to be permanent. Finally, the results of a survey of a sample of 382 people conducted between 16-24 May 2021 are presented, which confirm the previous findings.The health crisis has affected all people horizontally and has brought about radical changes at the administrative and research level which are redefining our daily lives in every sector.
Η ξαφνική και απότομη αλλαγή στον τρόπο ζωής μας εξαιτίας της πανδημίας επηρεάζει σημαντικά την συμπεριφορά μας ως καταναλωτές. Αυτό συμβαίνει διότι, άλλαξαν οι καθημερινές μας συνηθείες με αποτέλεσμα να αλλάξει ο τρόπος και τα κριτήρια λήψης αποφάσεων. Έτσι, σκοπός της παρούσας Διπλωματικής Εργασίας είναι να ερευνήσει τις επιπτώσεις της πανδημίας του κορωνοϊού στην καταναλωτική συμπεριφορά. Στα Κεφάλαια της εργασίας παρουσιάζεται επισκόπηση των δημοσιευμάτων στον τύπο και της ερευνητικής γραμματείας από την έναρξη της πανδημίας έως σήμερα. Έτσι αναλύονται οι αλλαγές που έχουν παρατηρηθεί στην καταναλωτική συμπεριφορά και διαπιστώνεται ποιες από αυτές μοιάζουν να είναι μόνιμες. Τέλος, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα έρευνας σε δείγμα 382 ατόμων που διενεργήθηκε στο διάστημα 16-24 Μαΐου 2021, τα οποία επιβεβαιώνουν τα προηγούμενα ευρήματα. Η υγειονομική κρίση επηρέασε οριζόντια όλους τους ανθρώπους κι έφερε ριζικές αλλαγές σε διοικητικό κι ερευνητικό επίπεδο οι οποίες επαναπροσδιορίζουν την καθημερινότητά μας σε όλους τους τομείς.
Λέξη κλειδί Κορωνοϊός
Αλλαγές
Μάρκετινγκ
Consumer behavior
Pandemic
Covid-19
Changes
Marketing
Πανδημία
Συμπεριφορά καταναλωτή
Διαθέσιμο από 2021-10-11 23:12:45
Ημερομηνία έκδοσης 2021
Ημερομηνία κατάθεσης 2021-10-11 23:12:45
Δικαιώματα χρήσης Free access
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/