Συλλογές
Τίτλος Μέθοδοι εκτίμησης της αξίας των ακινήτων
Εναλλακτικός τίτλος Methods of estimating the real estate's value
Δημιουργός Τσιαπής, Κωνσταντίνος
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμο Αθηνών, Τμήμα Στατιστικής
Κυριακίδης, Επαμεινώνδας
Κωστάκη, Αναστασία
Ψαράκης, Στυλιανός
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 56σ.
Γλώσσα el
Αναγνωριστικό http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8778
Περίληψη In this thesis our aim is to examine from a data archive that contains independent variables which of them affect the price of a real estate. We will construct a regression model in which we will place only those statistically significant variables that affect the value of the property. We will check if our model is statistically correct and leads us to safe and not risky conclusions. Finally, in order to understand our approach method, we will give a numerical example.
Σε αυτήν την διπλωματική εργασία στόχος μας είναι να εξετάσουμε από ένα αρχείο δεδομένων που περιέχει ανεξάρτητες μεταβλητές ποιες επηρεάζουν την τιμή ενός ακινήτου. Θα δημιουργήσουμε ένα μοντέλο παλινδρόμησης στο οποίο θα τοποθετήσουμε μόνο εκείνες τις στατιστικά σημαντικές μεταβλητές που επηρεάζουν την αξία του ακίνητου. Στη συνέχεια, θα ελέγξουμε αν το μοντέλο μας είναι στατιστικά σωστό και μας οδηγεί σε ασφαλή και αντικειμενικά συμπεράσματα. Τέλος, για να κατανοήσουμε τη μέθοδο προσέγγισής μας, θα δώσουμε ένα αριθμητικό παράδειγμα.
Λέξη κλειδί Linear model
Real estate
Estimation
Μοντέλο παλινδρόμησης
Εκτίμηση
Αξία ακινήτου
Διαθέσιμο από 2021-10-06 13:29:03
Ημερομηνία έκδοσης 10/06/2021
Ημερομηνία κατάθεσης 2021-10-06 13:29:03
Δικαιώματα χρήσης Free access
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/