Συλλογές
Τίτλος The infection fatality rate and SARS-CoV-2 transmission
Εναλλακτικός τίτλος Ποσοστό θνησιμότητας και SARS-CoV-2 μετάδοση
Δημιουργός Zanni, Maria A., Ζαννή, Μαρία Α.
Συντελεστής Athens University of Economics and Business, Department of Statistics
Kyriakidis, Epaminondas
Vasdekis, Vassilis
Demiris, Nikolaos
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 80p.
Γλώσσα en
Αναγνωριστικό http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8720
Περίληψη Determining the age-dependent infection fatality rate (IFR) for SARS-CoV-2 the virus that causes COVID-19 is a topical issue. The infection fatality rate is defined as the number of deaths over the total number of infections. This is in contrast to the case fatality rate (CFR), the ratio of deaths over reported cases, so the denominator of the IFR included the unreported cases. Here we summarise the results of 12 studies that met specific criteria for the assessment of the IFR. A Bayesian meta-regression procedure using STAN and R was used to estimate IFR, a strongly age-dependent quantity. The COVID-19 IFR grows exponentially with age and our results for specific age grouping suggest that it is quite small 0.004% for the age group 0-17 and relatively small at 0.037% for the age group 18-39. A significant increase is observed in the ages between 40-64 where the IFR is 0.469% and it jumps to 4.326% for age group 65+. The total, age-dependent infection fatality rates are calculated for the 3 waves of the COVID-19 pandemic in Greece using the age distribution of the observed cases reported in Greece from March, 2020 to April, 2021. Finally, using these estimates of the infection fatality rates, the transmission of infection and total disease burden for Greece was estimated through an appropriate epidemic model.
Ο καθορισμός του ανά ηλικία ποσοστού θνησιμότητας (IFR) για τον κορονοϊό SARS-CoV-2 που προκαλεί την ασθένεια COVID-19 είναι ένα επίκαιρο ζήτημα. Το ποσοστό θνησιμότητας ορίζεται ως ο αριθμός των θανάτων ως προς τον συνολικό αριθμό μολύνσεων. Σε αντίθεση με το ποσοστό θνησιμότητας των κρουσμάτων (CFR), τον λόγο των θανάτων ως προς τα αναφερόμενα κρούσματα, ο παρονομαστής του ποσοστού θνησιμότητας περιλαμβάνει και τα μη αναφερόμενα κρούσματα. Εδώ συνοψίζουμε τα αποτελέσματα 12 μελετών που πληρούσαν συγκεκριμένα κριτήρια για την αξιολόγηση του (IFR). Μια Bayesian διαδικασία μετα-παλινδρόμησης σε STAN και R χρησιμοποιήθηκε για την εκτίμηση του ποσοστού θνησιμότητας, μιας ισχυρά εξαρτώμενης απο την ηλικία ποσότητας. Το COVID-19 IFR, αυξάνεται εκθετικά με την ηλικία και τα αποτελέσματα μας, για συγκεκριμένα ηλικιακά γκρουπ υποδηλώνουν αρκετά μικρό 0.004% για την ηλικιακή ομάδα 0-17 και σχετικά μικρό 0.037% για την ηλικιακή ομάδα 18-39. Σημαντική αύξηση παρατηρείται στις ηλικίες μεταξύ 40-64 όπου το ποσοστό θνησιμότητας είναι 0.469% και εκτοξεύεται στο 4.326% για τις ηλικίες των 65+. Τα συνολικά εξαρτώμενα από την ηλικία ποσοστά θνησιμότητας υπολογίζονται για τα 3 κύματα της πανδημίας του COVID-19 στην Ελλάδα, χρησιμοποιώντας την ηλικιακή κατανομή των παρατηρούμενων κρουσμάτων που αναφέρθηκαν στην Ελλάδα από τον Μάρτιο του 2020 έως και τον Απρίλιο του 2021. Τέλος, χρησιμοποιώντας αυτές τις εκτιμήσεις των ποσοστών θνησιμότητας, η μετάδοση της λοίμωξης και της συνολικής ασθένειας για την Ελλάδα εκτιμήθηκε μέσω ενός κατάλληλου επιδημικού μοντέλου.
Λέξη κλειδί Covid-19
SARS-CoV-2
Infection fatality rate
Meta-regression
Epidemic model
Ποσοστό θνησιμότητας
Μετα-παλινδρόμηση
Επιδημικό μοντέλο
Διαθέσιμο από 2021-07-15 02:22:14
Ημερομηνία έκδοσης 07/08/2021
Ημερομηνία κατάθεσης 2021-07-15 02:22:14
Δικαιώματα χρήσης Free access
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/