Συλλογές
Τίτλος COVID-19 και ψηφιακή προσαρμογή στη ΔΑΔ: τηλεργασία & τηλεκπαίδευση
Εναλλακτικός τίτλος COVID-19 and digital adaptation in HRM: telework & e-learning
Δημιουργός Λαθύρης, Ιωάννης
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
Γαλανάκη, Ελεάννα
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 158σ.
Γλώσσα el
Αναγνωριστικό http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8577
Περίληψη In this dissertation, the concepts of telework and digital learning (e-learning) as well as the operation of training and development of employees, are analyzed based on the international literature. We have presented informative data regarding the use of telework and e-learning, in the period before the pandemic, both in the case of Greece and the European Union. Subsequently, after collecting questionnaires of teleworking and non-teleworking employees, in private and public sector, an attempt was made to investigate the existence of correlations between the demographic / professional characteristics of the employees and four main concepts we introduced, concerning positive attitude towards teleworking and e-learning, expectations for future useof telework and intention to learning transfer. The most positive attitudes observed towards the four main concepts, seemed to depend on a number of characteristics (educational background, previous teleworking experience, company size (number of employees), type of employment (part-time / full-time), whether one is teleworker or not, the supervision of subordinates or not), in general, while in the case of teleworkers, it seems that a particularly important role is given to teleworking factors that are related to the concepts of flexibility, autonomy and balance.
Στην παρούσα διπλωματική εργασία αναλύονται οι έννοιες της τηλεργασίας και της τηλεκπαίδευσης ( e-learning) καθώς και η λειτουργία της εκπαίδευσης και ανάπτυξης εργαζομένων, με βάση τη διεθνή βιβλιογραφία. Παρουσιάστηκαν ενημερωτικά στοιχεία που αφορούσαν τη χρήση τηλεργασίας και τηλεκπαίδευσης, κατά την περίοδο πριν την πανδημία, COVID-19, τόσο στην περίπτωση της Ελλάδας , όσο και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εν συνεχεία, μετά από συλλογή ερωτηματολογίων τηλεργαζόμενων και μη, ιδιωτικού και δημοσίου τομέα, επιχειρήθηκε μια προσπάθεια διερεύνησης ύπαρξης συσχετίσεων μεταξύ δημογραφικών/επαγγελματικών χαρακτηριστικών των εργαζόμενων και τεσσάρων κύριων εννοιών που αφορούν τη θετική στάση προς την τηλεργασία, την τηλεκπαίδευση, τις προσδοκίες μελλοντικής χρήσης τηλεργασίας και την πρόθεση μεταφοράς της μάθησης. Η ανάλυση πραγματοποιήθηκε τόσο σε επίπεδο τηλεργαζόμενων, οπότε συμπεριλάβαμε στις συσχετίσεις τους κυριότερους τηλεργασιακούς παράγοντες και τηλεργασιακά αποτελέσματα, βάση της βιβλιογραφίας, όσο και σε γενικότερο επίπεδο εργαζόμενων. Οι θετικότερες στάσεις που παρατηρήθηκαν απέναντι στις κύριες εξεταζόμενες έννοιες, φάνηκε ότι εξαρτιόνταν από μια πληθώρα χαρακτηριστικών (το εκπαιδευτικό υπόβαθρο, προηγούμενη εμπειρία τηλεργασίας, το μέγεθος της εταιρίας (αριθμός υπαλλήλων), τον τύπο απασχόλησης (μερική/πλήρης απασχόληση), το αν είναι κάποιος τηλεργαζόμενος ή όχι, η επίβλεψη ή όχι υφισταμένων), γενικά, ενώ στην περίπτωση των εργαζόμενων ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο φαίνεται να διαδραματίζουν οι τηλεργασιακοί παράγοντες που εδράζονται στις έννοιες της ευελιξίας, αυτονομίας και ισορροπίας.
Λέξη κλειδί Covid-19
Telework
E-learning
HRM
Greece
ΔΑΔ
Τηλεκπαίδευση
Πανδημία
Τηλεργασία
Διαθέσιμο από 2021-04-26 15:38:52
Ημερομηνία έκδοσης 2021
Ημερομηνία κατάθεσης 2021-04-26 15:38:52
Δικαιώματα χρήσης Free access
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/