Συλλογές
Τίτλος Data virtualization
Εναλλακτικός τίτλος Εικονικοποίηση δεδομένων
Δημιουργός Θλιβέρη, Χριστιάνα
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
Μούρτος, Ιωάννης
Λεκάκος, Γεώργιος
Χατζηαντωνίου, Δαμιανός
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 70σ.
Γλώσσα el
Αναγνωριστικό http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8342
Περίληψη The scope of this thesis was the development and study of data virtualization systems.Business Intelligence is an essential tool used by companies for strategic and operationalbusiness decisions. It needs to correlate data from disparate data sources to deriveconclusions and insights. Traditionally, enterprises use ETL and Data Warehousearchitecture for data integration. An alternative way of integrating data is data virtualizationarchitecture.Specifically, data virtualization was studied and its benefits were presented. Inaddition, the differences between ETL and data virtualization were shown. Four differentdata virtualization platforms were analyzed, tools such as Denodo, Tibco, Data Virtualityand Oracle Data Integrator. Finally, two case studies were developed for the purposes of thisthesis.
Ο σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας ήταν η ανάπτυξη και η μελέτησυστημάτων εικονικοποίησης δεδομένων (Data Virtualization), δηλαδή ενοποίησης καιενσωμάτωσης δεδομένων με μορφή προβολών.Η Επιχειρηματική Ευφυΐα (Business Intelligence) είναι ένα ουσιαστικό εργαλείο πουχρησιμοποιείται από τις επιχειρήσεις για στρατηγικές και λειτουργικές επιχειρησιακέςαποφάσεις. Για την εξαγωγή τέτοιων αποφάσεων και συμπερασμάτων από τουςοργανισμούς, είναι συνήθως απαραίτητος ο συσχετισμός δεδομένων από διαφορετικέςπηγές. Παραδοσιακά, οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν την αρχιτεκτονική ETL για τηνενοποίησή τους. Ένας εναλλακτικός τρόπος ενσωμάτωσης και ενοποίησης δεδομένωναποτελεί η εικονικοποίηση δεδομένων, ο οποίος έχει διάφορα οφέλη.Συγκεκριμένα, για την ανάπτυξη της παρούσας εργασίας, έγινε μελέτη τηςεικονικοποίησης δεδομένων και των πλεονεκτημάτων της, αναπτύχθηκαν καιπαρουσιάστηκαν οι διαφορές μεταξύ της αρχιτεκτονικής ETL και της εικονικοποίησηςδεδομένων και αναλύθηκαν τέσσερα διαφορετικά εργαλεία εικονικοποίησης δεδομένων μεστόχο τη δημιουργία μίας πολύπλευρης εικόνας του θέματος. Ειδικότερα, μελετήθηκαν οιπλατφόρμες Denodo, Tibco, Data Virtuality και Oracle Data Integrator. Τέλος,παρουσιάστηκαν δύο πραγματικές μελέτες περίπτωσης όπου χρησιμοποιήθηκαν τέτοιαεργαλεία και πλατφόρμες εικονικοποίησης δεδομένων. Επίσης, καταγράφηκαν λεπτομερώςτα οφέλη ενός τέτοιου συστήματος στις επιχειρήσεις που μελετήθηκαν καθώς και οιεπιπλέον δυνατότητες που προσφέρονται με τη χρήση τέτοιων εφαρμογών.
Λέξη κλειδί Ενσωμάτωση δεδομένων
Ενοποίηση δεδομένων
Data virtualization
Data integration
Data federation
Εικονικοποίηση δεδομένων
Διαθέσιμο από 2021-02-10 03:01:52
Ημερομηνία έκδοσης 2021
Ημερομηνία κατάθεσης 2021-02-10 03:01:52
Δικαιώματα χρήσης Free access
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/