Συλλογές
Τίτλος Predicting spot freight rates by spreads of time charter contracts of different duration
Εναλλακτικός τίτλος Προβλέψεις ναύλων από τα spread μεταξύ χρονοναυλώσεων
Δημιουργός Τσιούπρου, Μαρία, Tsiouprou, Maria
Συντελεστής Moutos, Thomas
Demirakos, Efthimios
Athens University of Economics and Business, Department of Accounting and Finance
Kavussanos, Manolis
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 56p.
Γλώσσα en
Αναγνωριστικό http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8219
Περίληψη Η παρούσα διπλωματική εργασία εξετάζει την προβλεπτική ικανότητα των spread μεταξύ χρονοναυλώσεων διαφορετικής διάρκειας. Καθώς οι ημερήσιοι ναύλοι χαρακτηρίζονται από υψηλή μεταβλητότητα, η ανάγκη πρόβλεψής τους είναι αναμφισβήτητη. Στην έρευνα αυτή χρησιμοποιήθηκαν μηνιαία δεδομένα από τη βάση του Clarksons Shipping Intelligence Network για την περίοδο από τον Ιανουάριο του 2009 έως τον Σεπτέμβριο του 2020. Η ανάλυση αναφέρεται σε τρείς διαφορετικούς τύπους πλοίων, τα Capesize, τα Panamax και τα Handysize. Για κάθε τύπο πλοίου, δημιουργήθηκε ένα γραμμικό μοντέλο πρόβλεψης, μέσα από μία πληθώρα μεταβλητών που, με βάση τη θεωρία, επηρεάζουν τους ναύλους. Στη συνέχεια, το γενικό μοντέλο για κάθε πλοίο συγκρίθηκε με το αντίστοιχο μοντέλο όταν είχε προστεθεί το κάθε ένα spread.
This dissertation examines the predictive ability of spreads between time charter contracts of different durations to spot freight rates. As the spot freight rates are characterized by extreme volatility, the need to predict them is undeniable. In this research monthly data were collected from Clarksons Shipping Intelligence Network for a period starting from January 2009 until September 2020. The analysis refers to three different ship types, which are Capesize, Panamax and Handysize vessels. For each vessel type, a linear model was defined from a pool of variables that, based on theory, affect freight rates. Then, the first model was compared with the same model with a time charter spread added.
Λέξη κλειδί Time charter
Forecasting
Nαύλοι
Προβλέψεις
Χρονοναύλωση
Spread
Freight rates
Διαθέσιμο από 2021-01-04 19:03:04
Ημερομηνία έκδοσης 2020
Ημερομηνία κατάθεσης 2021-01-04 19:03:04
Δικαιώματα χρήσης Free access
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/