Συλλογές
Τίτλος Performance evaluation of mutual funds
Εναλλακτικός τίτλος Αξιολόγηση απόδοσης των αμοιβαίων κεφαλαίων
Δημιουργός Καπετανάκη, Βασιλίνα, Kapetanaki, Vasilina
Συντελεστής Athens University of Economics and Business, Department of Statistics
Δεμίρης, Νικόλαος
Ιωαννίδης, Ευάγγελος
Βρόντος, Ιωάννης
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 88p.
Γλώσσα en
Αναγνωριστικό http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8059
Περίληψη This Master thesis focuses on examining the performance of mutual funds and the most effective methods of their evaluation. Firstly, we present the most remarkable characteristics and the categories of mutual funds. Secondly, we display previous scientific research, as well as evaluation methods. In the final part, we apply different performance methodologies on a dataset of 52 US mutual funds. The major result of the survey is that simple, rather than complicated performance measures, can provide valuable results. Finally, we detect the best performing funds, as well as the most significant factors affecting them.
Η παρούσα διατριβή στοχεύει στη μελέτη της απόδοσης των αμοιβαίων κεφαλαίων καθώς και στα πιο διαδεδομένα εργαλεία αξιολόγησής της. Αρχικά, παρουσιάζουμε τα πιο αξιοσημείωτα χαρακτηριστικά και τις κατηγορίες των αμοιβαίων κεφαλαίων. Στη συνέχεια, παραθέτουμε στοιχεία από προηγούμενες επιστημονικές έρευνες, όπως και μεθόδους αξιολόγησης. Στο τελευταίο μέρος, εφαρμόζουμε διαφορετικές μεθόδους αξιολόγησης σε 52 αμερικανικά αμοιβαία κεφάλαια. Το κύριο συμπέρασμα της έρευνας είναι ότι οι πιο απλές μεθοδολογίες, παρά οι πιο σύνθετες, παραθέτουν αξιόπιστα αποτελέσματα. Τέλος, εντοπίζουμε τα αμοιβαία κεφάλαια με την καλύτερη απόδοση, όπως και σημαντικότερους παράγοντες που τα επηρεάζουν.
Λέξη κλειδί Αμοιβαία κεφάλαια με κορυφαία απόδοση
Μέτρα αξιολόγησης
Αμοιβαία κεφάλαια
Αξιολόγηση απόδοσης
Παράγοντες επηρεασμού
Performance evaluation
Mutual funds
Performance measures
Best performing funds
Affecting factors
Διαθέσιμο από 2020-10-06 01:10:19
Ημερομηνία έκδοσης 30-09-2020
Ημερομηνία κατάθεσης 2020-10-06 01:10:19
Δικαιώματα χρήσης Free access
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/