Συλλογές
Τίτλος Σχεδιασμός marketing plan για το λανσάρισμα του brand "The Greek Yoghurt Project"
Εναλλακτικός τίτλος Marketing and launch plan of the brand "The Greek Yoghurt Project"
Δημιουργός Παπαστεργιοπούλου, Ελένη
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας
Λιονάκης, Κωνσταντίνος
Ήντουνας, Κωνσταντίνος
Μπάλτας, Γεώργιος
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 114σ.
Γλώσσα el
Αναγνωριστικό http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7784
Περίληψη Η υιοθέτηση υγιεινού τρόπου ζωής, η αλλαγή διατροφικών συνηθειών και συγχρόνως η εμφάνιση ομοειδών ανταγωνιστών μας οδηγούν στο να διερευνήσουμε για το αν τελικά θα πρέπει να υλοποιήσουμε το εξεταζόμενο project. Παρουσιάζεται το τοπίο της αγοράς ανιχνεύοντας τα στοιχεία που μπορούν να ωφελήσουν την εταιρεία KOΡΡΕΣ. Γίνεται μια ολοκληρωμένη πρωτογενής έρευνα για να δούμε εάν η δυναμική της αγοράς επιτρέπει το λανσάρισμα του «The Greek Yoghurt Project». Παράλληλα συγκεντρώνονται δεδομένα από δευτερογενείς πηγές. Βάσει των παραπάνω, δομείται ένα σχέδιο marketing για όλες τις προϊοντικές κατηγορίες του νέου project. Στόχος είναι η ίδρυση του brand «The Greek Yoghurt Project» από την εταιρεία ΚΟΡΡΕΣ με το άνοιγμα ενός νέου καταστήματος λανσάροντας τις παρακάτω προϊοντικές κατηγορίες, με κοινό σημείο αναφοράς το Ελληνικό Γιαούρτι: α) Προϊόντα περιποίησης δέρματος β) Τρόφιμα γ) Ροφήματα. Ακολουθούν οι στόχοι που έχουν τεθεί-στοιχεία που θα πείσουν την διοίκηση για την επένδυση: α) Να έρθει ξανά στο προσκήνιο η παγκόσμια καινοτομία KΟΡΡΕΣ β) Ανίχνευση πεποίθησης των καταναλωτών απέναντι στην υιοθέτηση ενός υγιεινού τρόπου ζωής γ) Ανάδειξη της ελληνικότητας του συστατικού δ) Ενίσχυση του statement της μάρκας ε) Είσοδος σε άλλους κλάδους στ) Αύξηση κερδοφορίας. Σε συνέχεια της εισαγωγικής ενότητας, γίνεται θεωρητική αναφορά του προγράμματος marketing, των αναλύσεων και των βημάτων που θα ακολουθηθούν. Διατυπώνεται η στρατηγική, ο τρόπος υλοποίησης της, και τέλος η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων, προτείνοντας διορθωτικές ενέργειες. Στην ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης, παρουσιάζεται το εσωτερικό [αξιοποιώντας στοιχεία της μαμάς-εταιρείας] και το εξωτερικό περιβάλλον με εκτενή έρευνα για μίκρο και μακροπεριβάλλον. Προτείνεται η στρατηγική marketing και ο τρόπος υλοποίησης της. Περιγράφεται ο προϋπολογισμός για όλες τις απαραίτητες δραστηριότητες, χρονοδιάγραμμα & ανάθεση ευθυνών. Παρουσιάζονται τα εναλλακτικά σενάρια marketing στην περίπτωση που χρειαστεί να εφαρμοστούν. Τελειώνοντας, παρατίθεται το παράρτημα το οποίο περιλαμβάνει το ερωτηματολόγιο της διεξήχθεισας έρευνας και τις αναφορές βιβλιογραφίας άντλησης πληροφορίας.
The adoption of a healthy lifestyle, the change in nutritional habits and meanwhile the entry of competitors in the same field, led us to investigate if we should proceed to the implementation of the project. The market scenery is presented, identifying the features that may benefit the KORRES company. A primary research takes place to examine if there are potentials for the launch of «Τhe Greek Yoghurt Project». In the meantime, we gather data through desktop-based research. Based on the above mentioned, a marketing plan is structured for all the product categories. The principal goal is the launch of the brand «The Greek Yoghurt Project» by KORRES company, opening a flagship store accommodating the following product categories, having the Greek Yoghurt as an ingredient in common: Skincare Products, Food Snacks, Beverages. In detail, all the goals that will be the credentials of the investment towards the top-level management are referred below: a) Reviving the KORRES global innovation b) Perception of the consumers towards the adoption of a healthy lifestyle c) Featuring the ingredient’s Greekness d) Boosting brand’s statement e) Entry in other business fields f) Profitability increase. Having made the introduction, the theoretical approach of the marketing plan follows along with the analysis and the indispensable steps. The strategy and its implementation are analysed and the thesis ends with the assessment of the results, suggesting correcting actions. In the analysis of the current situation, the internal environment is described, based on inside information of KORRES company as well as the external making an extended research of micro and macroenvironment. The appropriate marketing strategy is recommended along with the methods of implementation, the budget, timeline and responsibilities’ allocation. Alternative scenarios are planned in case an immediate action is needed. Enclosed is the appendix of the thesis including the questionnaire of the primary research and the bibliography with references.
Λέξη κλειδί Έρευνα μάρκετινγκ
Καταναλωτικές συνήθειες
Γιαούρτι
Λογισμικό SPSS
ΚΟΡΡΕΣ
Marketing plan
Consumer habits
Yoghurt
SPSS
Korres
Ημερομηνία έκδοσης 2020
Ημερομηνία κατάθεσης 13-04-2020
Ημερομηνία αποδοχής 13-04-2020
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/