Συλλογές
Τίτλος Οι αντιλήψεις των εργαζομένων για το τμήμα διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού και πως αυτές μπορεί να επηρεάζονται από τις εργασιακές τους στάσεις
Εναλλακτικός τίτλος Employees perceptions of human resource management and how they can be affected by work attitudes
Δημιουργός Στεριώτης, Θωμάς
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
Παναγιωτοπούλου, Λήδα
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 95σ.
Γλώσσα el
Αναγνωριστικό http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7732
Περίληψη The present paper was carried out in the framework of the interdisciplinary postgraduate program of the Athens University of Economics and Business in Human Resource Management. Its purpose is to investigate the concept of employees' image of their HR departments and to find out how their perspectives can affect two job attitudes, job satisfaction and work engagement.For this purpose, quantitative research tools were used. Specifically, a questionnaire that measured the three key variables of the survey, HR image, job satisfaction and work engagement was used. The questionnaire was available through an online portal and was distributed exclusively to employees of organizations with active HR departments. In order to avoid answers from unemployed people or from employees who work in organizations that do not have HR departments, double-blind questions were provided in the demographic section that did not allow the participant to complete the questionnaire if he belonged in any of the above two categories.The results show a positive relationship between the dimensions of the HR image and the work attitudes studied. In addition, respondents appeared to have a neutral view of the HR departments of their organizations, despite the fact they showed relatively low levels of job satisfaction.
Η παρούσα εργασία πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του διατμηματικού μεταπτυχιακού προγράμματος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού. Στόχος της είναι να ερευνήσει την έννοια της εικόνας που σχηματίζουν οι εργαζόμενοι για τα τμήματα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΔΑΔ) των οργανισμών τους και να διαπιστώσει πως οι οπτικές τους μπορούν να επηρεάσουν δύο εργασιακές στάσεις, την εργασιακή ικανοποίηση και την εργασιακή δέσμευση. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκαν εργαλεία ποσοτικής έρευνας. Η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με τη χρήση ερωτηματολογίου που μετρούσε τις τρεις βασικές μεταβλητές της έρευνας, την εικόνα της ΔΑΔ, την εργασιακή ικανοποίηση και την εργασιακή δέσμευση. Το ερωτηματολόγιο ήταν σε ηλεκτρονική μορφή και διανεμήθηκε αποκλειστικά σε εργαζόμενους οργανισμών που διέθεταν τμήματα ΔΑΔ. Μάλιστα, για την αποφυγή απαντήσεων από άτομα εκτός αγοράς εργασίας ή που εργάζονται σε οργανισμούς που δεν διαθέτουν τμήματα ΔΑΔ προβλέφθηκαν ερωτήσεις δικλίδες στην ενότητα των δημογραφικών που δεν επέτρεπαν στον συμμετέχοντα να ολοκληρώσει τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου.Τα αποτελέσματα αποδεικνύουν την ύπαρξη θετικής σχέσης μεταξύ των διαστάσεων της εικόνας της ΔΑΔ και των εργασιακών στάσεων που μελετήθηκαν. Επιπλέον, οι ερωτηθέντες φαίνεται να έχουν μια ουδέτερη εικόνα για τα τμήματα ΔΑΔ των οργανισμών τους, παρόλο που εμφάνισαν σχετικά χαμηλά επίπεδα εργασιακής ικανοποίησης.
Λέξη κλειδί Ανθρώπινο δυναμικό
Εργαζόμενοι
Εργασιακή ικανοποίηση
Εργασιακή δέσμευση
Human resources
Employees
Job satisfaction
Employee engagement
Διαθέσιμο από 2020-03-22 14:36:57
Ημερομηνία έκδοσης 18-03-2020
Ημερομηνία κατάθεσης 2020-03-22 14:36:57
Δικαιώματα χρήσης Free access
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/