Συλλογές
Τίτλος Gamification και τεστ προσωπικότητας στην επιλογή προσωπικού: πρόβλεψη της εργασιακής απόδοσης
Εναλλακτικός τίτλος Gamification and personality tests in personnel selection: prediction of job performance
Δημιουργός Μαλανδρίνος, Σπυρίδων
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
Νικολάου Ιωάννης
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 106σ.
Γλώσσα el
Αναγνωριστικό http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7704
Περίληψη Η εκπόνηση της παρούσας έρευνας αποσκοπεί στην διερεύνηση της ικανότητας του Gamificationνα προβλέπει την εργασιακή απόδοση. Χρησιμοποιώντας αυτό-συμπληρούμενα ερωτηματολόγια για την προσωπικότητα και για διάφορα κριτήρια απόδοσης (Εργασιακή Απόδοση και Βαθμός Πτυχίου), σε συνδυασμό με την αξιοποίηση ενός παιχνιδοποιημένου εργαλείου για την εκτίμηση κάποιων δεξιοτήτων (soft skills), εξετάστηκε η προβλεπτική εγκυρότητα του Gamification, αλλά και η αυξητική προβλεπτική εγκυρότητά του πάνω και πέρα από την προσωπικότητα ως προς το κριτήριο της Εργασιακής Απόδοσης. Τα αποτελέσματα της έρευνας (Ν = 220) καταδεικνύουν ότι το Gamification και ειδικότερα οι τέσσερις δεξιότητες που αξιολογεί (ομαδικότητα, υπευθυνότητα, ευελιξία μάθησης και ακεραιότητα) μπορούν να προβλέψουν την Εργασιακή Απόδοση και τον Βαθμό Πτυχίου πάνω και πέρα από την προσωπικότητα σε ποσοστό 2% και 11% αντίστοιχα. Ταυτόχρονα, διαπιστώθηκε ότι το Gamification μπορεί να προβλέψει από μόνο του το Βαθμό Πτυχίου σε ποσοστό 10%, αλλά όχι την Εργασιακή Απόδοση. Η μελέτη αυτή συμβάλλει στην έρευνα του Gamification και των ενδεχόμενων εφαρμογών που μπορεί να έχει στην διαδικασία Επιλογής Προσωπικού, καθώς τα ευρήματά της θέτουν τις βάσεις για ενσωμάτωση της παιχνιδοποίησης στις οργανωσιακές διαδικασίες.
The purpose of this study is to investigate the ability of Gamification to predict job performance.Self-reported questionnaires of personality and various measures of performance (job performance andGPA) combined with a gamified tool evaluating certain soft skills were utilized. Gamification criterionrelated validity as well as incremental validity above and beyond the effect of personality wereexamined. The results of the survey (N = 220) indicate that Gamification measuring four skills(teamwork, accountability, learning agility and integrity), can predict job performance and GPA aboveand beyond personality at 2% and 11%, respectively. At the same time, it was found that Gamificationcan only offer a 10% in prediction of GPA, but it cannot predict job performance. This study contributesto the research of Gamification and its possible application in the Personnel Selection. The findings laythe foundations for integrating game-thinking into organizational processes.
Λέξη κλειδί Incremental validity
Predictive validity
Job performance
Personality
Εργασιακή απόδοση
Προβλεπτική εγκυρότητα
Αυξητική εγκυρότητα
Gamification
Προσωπικότητα
Παιχνιδοποίηση
Διαθέσιμο από 2020-03-19 19:03:12
Ημερομηνία έκδοσης 31-01-2020
Ημερομηνία κατάθεσης 2020-03-19 19:03:12
Δικαιώματα χρήσης Free access
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/