Συλλογές
Τίτλος Η εξέλιξη των ERP συστημάτων και η εφαρμογή τους στις επιχειρήσεις. Case study: η εφαρμογή της πρότυπης λύσης SAP IS-H σε μεγάλο νοσοκομείο
Εναλλακτικός τίτλος The evolution of ERP systems and their application in businesses. Case study: implementing the SAP IS-H Standard Solution in a large hospital
Δημιουργός Σταυρόπουλος, Κωνσταντίνος
Συντελεστής Φραϊδάκη, Κατερίνα
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
Ανδρουτσόπουλος, Κωνσταντίνος
Δουκίδης, Γεώργιος
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 92σ.
Γλώσσα el
Αναγνωριστικό http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7436
Περίληψη The scope of the thesis was to introduce ERP (Enterprise Resource Planning) information systems, giving a review of their first appearance in the business world until our days. Through this we wanted to highlight the importance of information systems and more specifically SAP. In addition, we will present the advantages and disadvantages created by the implementation of SAP solutions in Greece and abroad. In the main part of the thesis we will follow the implementation of a new project in the field of health related to SAP and more specifically IS-H module (Industry Solution for Healthcare). We will be informed by the consultants of the company that has undertaken the project about the implementation work, drawing conclusions about the problems that will be solved in the organization but also problems that may arise in the course of implementation and after its completion. At this point I would like to point out that the work has a research background and that the implementation of the project is expected to be completed in April 2020.
Ο σκοπός της διπλωματικής εργασίας ήταν η παρουσίαση των πληροφοριακών συστημάτων ERP (Enterprise Resource Planning), κάνοντας μια ανασκόπηση από την πρώτη εμφάνιση τους στον επιχειρησιακό κόσμο έως σήμερα. Μέσα από αυτό θέλαμε να αναδείξουμε την σπουδαιότητα των πληροφοριακών συστημάτων και πιο συγκεκριμένα του SAP. Επιπλέον παρουσιάζονται τα πλεονεκτήματα καθώς και τα μειονεκτήματα τα οποία έχουν δημιουργηθεί λόγω της εφαρμογής λύσεων του SAP τόσο στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Στο κυρίως μέρος της διπλωματικής παρακολουθούμε την υλοποίηση ενός καινούργιου έργου στον τομέα της υγείας που αφορά το SAP και πιο συγκεκριμένα το IS-H module (Industry Solution for Healthcare). Η ενημέρωσή μας έγινε από συμβούλους της εταιρίας που έχει αναλάβει το έργο υλοποίησης, βγάζοντας συμπεράσματα σχετικά με τα προβλήματα τα οποία θα λυθούν στον οργανισμό αλλά και προβλήματα τα οποία ίσως παρουσιαστούν στην πορεία της υλοποίησης και μετά το πέρας αυτής. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να σημειώσω ότι η εργασία είναι διερευνητική, ενώ η υλοποίηση του έργου εκτιμάται ότι θα τελειώσει τον Απρίλιο του 2020.
Λέξη κλειδί Συστήματα Ενδοεπιχειρησιακού Σχεδιασμού
Πληροφοριακά συστήματα
Τομέας υγείας
Enterprise Resource Planning (ERP)
Information systems
Healthcare
IS-H
SAP
Διαθέσιμο από 2019-11-25 15:00:03
Ημερομηνία έκδοσης 11/07/2019
Ημερομηνία κατάθεσης 2019-11-25 15:00:03
Δικαιώματα χρήσης Free access
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/