Συλλογές
Τίτλος Η ψηφιοποίηση και η αυτοματοποίηση διαδικασιών σύμφωνα με το μοντέλο επιχειρηματικής αριστείας του EFQM (European Foundation for Quality Management)
Εναλλακτικός τίτλος Digitization and automation of processes according to business excellence model of EFQM (European Foundation for Quality Management)
Δημιουργός Αϊβαλιώτης, Παναγιώτης
Συντελεστής Πουλυμενάκου, Αγγελική
Ζαχαριάδης, Εμμανουήλ
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
Μούρτος, Ιωάννης
Ντέλιου, Κλεοπάτρα
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 82σ.
Γλώσσα el
Αναγνωριστικό http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7430
Περίληψη The purpose of the thesis is to depict the quality actions which an organization is pursuing in the effort to achieve its digital transformation and the necessary automation of its business processes. These actions are implemented through the use of digital Business Process Management (BPM) and Business Process Automation (BPA) tools that are aligned with the goals of organization's quality and excellence and lead to overall improvement and growth. The presentation of these actions makes it clear how critical the quality tools and models are to achieve the critical results which are required in any modern business environment and demonstrates how the actions in a particular area such as processes affect various aspects of the business.Specifically, a detailed description of the implementation of digitization of processes and automation of forms and workflows of a construction company according to European Foundation for Quality Management which certifies companies at three levels. This thesis presents elements of the company in compliance with the first two levels: Committed to Excellence and Recognized for Excellence. All the requirements of the 1st level regarding the desired results, approach, deployment and the evaluation of the above mentioned actions are answered with detailed documentation. In addition, based on the requirements for presenting the company at the Total Quality level, the company in 2nd level of the EFQM model is presented at a holistic level based on the 9 criteria of the model. The implementation of these actions and the presentation of the company through the excellence model of EFQM can be used as a guide for organizations that aim at digital transformation and seek to obtain quality certification through the implementation of quality action plans.
Σκοπός της διπλωματικής εργασίας είναι η αποτύπωση των δράσεων ποιότητας που ακολουθεί ένας οργανισμός στην προσπάθεια επίτευξης του ψηφιακού του μετασχηματισμού αλλά και της αναγκαίας αυτοματοποίησης των επιχειρησιακών του διαδικασιών. Οι δράσεις αυτές που πραγματοποιούνται μέσω της χρήσης ψηφιακών εργαλείων Διαχείρισης Επιχειρησιακών Διαδικασιών (Business Process Management) και Αυτοματοποίησης Επιχειρησιακών Διαδικασιών (Business Process Automation) ευθυγραμμίζονται με τους στόχους ποιότητας και αριστείας ενός οργανισμού και οδηγούν σε γενικότερη βελτίωση και ανάπτυξη στο εσωτερικό του. Μέσω της παρουσίασης των εν λόγω δράσεων γίνεται σαφής η κρισιμότητα των εργαλείων και μοντέλων ποιότητας για την επίτευξη κρίσιμων αποτελεσμάτων που απαιτούνται σε κάθε σύγχρονο επιχειρησιακό περιβάλλον και αποδεικνύεται πώς οι δράσεις σε ένα συγκεκριμένο τομέα όπως αυτός των διαδικασιών επηρεάζουν διάφορες πτυχές της επιχείρησης. Συγκεκριμένα, γίνεται αναλυτική περιγραφή της υλοποίησης των δράσεων της ψηφιοποίησης των διαδικασιών και αυτοματοποίησης των forms και workflows κατασκευαστικής εταιρείας σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Μοντέλο Επιχειρηματικής Αριστείας του EFQM (European Foundation for Quality Management) που πιστοποιεί τις εταιρείες σε τρία επίπεδα. Στην παρούσα διπλωματική παρουσιάζονται στοιχεία της επιχείρησης αναφορικά με την ευθυγράμμιση της στα δύο πρώτα επίπεδα: Committed to Excellence (Δέσμευση στην Επιχειρηματική Αριστεία) και Recognized for Excellence (Αναγνώριση στην Επιχειρηματική Αριστεία). Όλες οι προϋποθέσεις του 1ου επιπέδου σχετικά με τα επιθυμητά αποτελέσματα, τον τρόπο προσέγγισης, τον τρόπο υλοποίησης αλλά και την αξιολόγηση των προαναφερθέντων δράσεων απαντώνται με αναλυτική τεκμηρίωση. Επιπλέον βάσει των απαιτήσεων για παρουσίαση της εταιρείας σε επίπεδο Ολικής Ποιότητας στο 2ο επίπεδο του μοντέλου EFQM επιχειρείται η παρουσίαση της εταιρείας σε ολιστικό επίπεδο βάσει των 9 κριτηρίων του μοντέλου. H υλοποίηση των δράσεων και η παρουσίαση της επιχείρησης μέσα από το πρίσμα αριστείας του EFQM μπορεί να γίνει οδηγός για οργανισμούς που έχουν ως στόχο τον ψηφιακό μετασχηματισμό και επιδιώκουν τη λήψη πιστοποιήσεων ποιότητας μέσα από την εφαρμογή σχεδίων δράσης ποιότητας.
Λέξη κλειδί Διοίκηση Ολικής Ποιότητας
Ευρωπαϊκό Μοντέλο Επιχειρηματικής Αριστείας (EFQM)
Digital transformation
Business Process Management (BPM)
Business Process Automation (BPA)
Total Quality Management
European Foundation for Quality Management (EFQM)
Αυτοματοποίηση επιχειρησιακών διαδικασιών
Ψηφιακός μετασχηματισμός
Διαχείριση επιχειρησιακών διαδικασιών
Διαθέσιμο από 2022-11-18
Ημερομηνία έκδοσης 2019
Ημερομηνία κατάθεσης 2019-11-18 01:40:19
Δικαιώματα χρήσης Three-year restricted area
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/