Συλλογές
Τίτλος Πληροφοριακά συστήματα ERP στη ναυτιλία: πρακτική άσκηση στον όμιλο Navios
Εναλλακτικός τίτλος ERP in shipping industry: internship at Navios
Δημιουργός Αρεδιώτου, Χριστιάνα
Συντελεστής Ανδρουτσόπουλος, Κωνσταντίνος
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
Πουλούδη, Αθανασία
Μούρτος, Ιωάννης
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 29σ.
Γλώσσα el
Αναγνωριστικό http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7419
Περίληψη In the framework of the postgraduate program in Administrative Science and TechnologyI worked for the shipping company Navios Ship Management which is a member of the groupNavios and is one of the four companies in the group that are listed onstock exchange. The internship lasted six months and I joined the organization asa member of the IT department team at Management Information System. MoreSpecifically, the position concerns management, day-to-day management and developmentof the company's ERP information system. The shipping industry is one ofthe strongest cross-section of the world market and in recent decades the scientificcommunity is very interested in its technological development. In the presentThe basic concepts of integrated information systems will be illustrated in this workEnterprise Resourse Planning (ERP) Systems and their use inshipping while looking at applications examples from the information systemthe company's. Finally, detailed job responsibilities, projects are presentedthat were implemented within her as well as the skills and experiences I gained inthis time.
Στα πλαίσια του μεταπτυχιακού προγράμματος της Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίαςεργάστηκα στην ναυτιλιακή εταιρεία Navios Ship Management που είναι μέλος του ομίλουNavios και είναι μια από τις τέσσερις εταιρείες του ομίλου που είναι εισηγμένες στοχρηματιστήριο. Η πρακτική άσκηση διήρκησε έξη μήνες και συμμετείχα στον οργανισμό ωςμέλος της ομάδας του τμήματος IT στη θέση Management Information System. Πιοσυγκεκριμένα η θέση αφορά την διοίκηση, καθημερινή διαχείριση καθώς και την ανάπτυξητου πληροφοριακού συστήματος ERP της εταιρείας. Ο κλάδος της Ναυτιλίας είναι ένας απότου ισχυρότερούς τομής της παγκόσμιάς αγοράς και τις τελευταίες δεκαετίες η επιστημονικήκοινότητα επιδεικνύει μεγάλο ενδιαφέρον για την τεχνολογική ανάπτυξη του. Στην παρούσαεργασία θα αποτυπωθούν οι βασικές έννοιες για τα ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματαδιαχείρισης πόρων (Enterprise Resourse Planning (ERP) Systems) και η χρήση τους στηνναυτιλία βλέποντας ταυτόχρονα εφαρμογές παραδείγματα από το πληροφοριακό σύστηματης εταιρείας. Τέλος παρουσιαστούν αναλυτικά οι αρμοδιότητες της θέσης εργασίας, projectsπου υλοποιήθηκαν στα πλαίσια της καθώς και οι δεξιότητες και εμπειρίες που κέρδισα σεαυτό το διάστημα.
Λέξη κλειδί Ναυτιλία
Συστήματα Ενδοεπιχειρησιακού Σχεδιασμού
Information systems
Shipping
Enterprise Resource Planning (ERP)
Navios
Πληροφοριακά συστήματα
Διαθέσιμο από 2019-11-18 14:32:37
Ημερομηνία έκδοσης 10/31/2018
Ημερομηνία κατάθεσης 2019-11-18 14:32:37
Δικαιώματα χρήσης Free access
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/