Συλλογές
Τίτλος Ψηφιακός μετασχηματισμός επιχειρήσεων: περίπτωση μελέτης
Εναλλακτικός τίτλος Digital transformation in industry sector: case study
Δημιουργός Πατσουλάκη, Παναγιώτα
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
Πολυμενάκου, Αγγελική
Λεκάκος, Γεώργιος
Πουλούδη, Αθανασία
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 85σ.
Γλώσσα el
Αναγνωριστικό http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7391
Περίληψη The main objective of this paper is to highlight the reasons that can lead a business in the process of digital transformation, eitherthey are extraterrestrial or have been an initiative of the company itself, the materials and human resources required to complete thisproject, the conditions that facilitate the implementation of digital transformation but also those factors that may act as inhibitors tosuch an effort as well as the benefits that the business which goes through the process of digital transformation may finally gain.
Ο κύριος στόχος αυτής της εργασίας είναι να αναδείξει τις αιτίες που μπορεί να οδηγήσουν μια επιχείρηση στη διαδικασία του ψηφιακού μετασχηματισμού, είτε αυτές είναι εξωγενείς είτε εκπορευόμενες μέσα από τους κόλπους της ίδιας της επιχείρησης, τους υλικούς και τους ανθρώπινους πόρους που απαιτούνται για την ολοκλήρωση ενός τέτοιουέργου, τις συνθήκες που διευκολύνουν την υλοποίηση του ψηφιακού μετασχηματισμού αλλά και τους παράγοντες εκείνους που είναι δυνατό να λειτουργήσουν ανασταλτικά σε μια τέτοια προσπάθεια, καθώς τέλος τα οφέλη που αποκομίζει τελικά η επιχείρηση που υποβάλλεται στη διαδικασία του ψηφιακού μετασχηματισμού.
Λέξη κλειδί Ψηφιακός μετασχηματισμός
Επιχείρηση
Ηλεκτρονικό εμπόριο
Πρόκος Α.Ε
Digital transformation
Industry
E-commerce
Διαθέσιμο από 2019-11-15 20:50:51
Ημερομηνία έκδοσης 11/15/2019
Ημερομηνία κατάθεσης 2019-11-15 20:50:51
Δικαιώματα χρήσης Free access
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/