Συλλογές
Τίτλος Impact measuring and mathematical programming model for intermodal transportation
Εναλλακτικός τίτλος Μετρήσεις επιπτώσεων και μοντέλο μαθηματικού προγραμματισμού για διατροπική μεταφορά
Δημιουργός Κουρόγιωργας, Στυλιανός, Kourogiorgas, Stylianos
Συντελεστής Πουλούδη, Αθανασία
Athens University of Economics and Business, Department of Management Science and Technology
Μούρτος, Ιωάννης
Δουκίδης, Γεώργιος
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 47p.
Γλώσσα en
Αναγνωριστικό http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7388
Περίληψη Η εξέλιξη των τεχνολογιών IoT σε συνδυασμό με τις μεγάλες αναλύσεις δεδομένων θα αλλάξει δραματικά τον τρόπο με τον οποίο οργανώνεται η αλυσίδα παραγωγής και εφοδιασμού. Καθώς οι αλυσίδες εφοδιασμού ψηφιοποιούνται περισσότερο, οι φορείς εφοδιαστικής Logistics και όλοι οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υιοθετήσουν τις τελευταίες τεχνολογίες κατά τρόπο που να επιτρέπει την εύκολη πρόσβαση, την ταχεία επεξεργασία πληροφοριών, την ασφάλεια και, το σημαντικότερο, όλα αυτά σε ένα μέρος. Σύμφωνα με μια μελέτη της Deloitte, το παράδειγμα του Διαδικτύου των πραγμάτων προσφέρει μια ποικιλία λύσεων που μπορούν να καλύψουν τη βελτίωση της παρακολούθησης των διαδικασιών, τη βελτιστοποίηση και την ανταπόκριση στις αλλαγές / συμβάντα. Τέτοιες λύσεις μπορούν να βελτιώσουν τόσο τις διαδικασίες προσφοράς όσο και ζήτησης Logistics. Ο σχεδιασμός, η βελτιστοποίηση της διαδρομής, η ανίχνευση χωρητικότητας (δυνατότητα ανίχνευσης ανοιχτών χώρων σε αποθήκη, λιμάνι ή χώρος στάθμευσης), ανιχνευσιμότητα και βελτιωμένος προγραμματισμός αποτελούν μερικές από τις προσφερόμενες ιδιότητες / υπηρεσίες αυτών των καινοτόμων λύσεων.
The evolution of IoT technologies combined with big data analytics will change dramatically the way manufacturing and supply chain is organized. As supply chains are being more digitized, Logistics operators and all stakeholders have to embrace latest technologies in such a way that can achieve ease of access, quick information processing, security, and, most importantly, all of this in one place. According to a Deloitte study, the Internet of Things paradigm offers a variety of solutions that can cater for improved processes monitoring, optimization and response to changes/events. Such solutions can improve both the Logistics supply and demand processes. Planning, route optimization, capacity sensing (the ability to detect open spaces in a warehouse, port or parking lot), traceability and improved planning are some of the offered qualities/services of these innovative solutions.
Λέξη κλειδί Εφοδιαστική αλυσίδα
Διατροπική μεταφορά
Μαθηματικός προγραμματισμός
Supply chain
Intermodal transport
Mathematical programming
Διαθέσιμο από 2019-11-09 12:46:32
Ημερομηνία έκδοσης 03/01/2019
Ημερομηνία κατάθεσης 2019-11-09 12:46:32
Δικαιώματα χρήσης Free access
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/