Συλλογές
Τίτλος Ο καταναλωτής στην ψηφιακή εποχή
Δημιουργός Κυρκιλής, Ιωάννης
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
Ανδρουτσόπουλος, Κωνσταντίνος
Λεκάκος, Γεώργιος
Βρεχόπουλος, Αδάμ
Τύπος Text
Γλώσσα el
Αναγνωριστικό http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7380
Περίληψη Customer comprehension has remained a great mystery in the history and development of the concept of consumer behavior in marketing. The consumer is the first and last link in the whole chain of business. The concept of marketing exists because of the consumer. Buyer behavior can be said to be an unstable topic of interest and discussion for researchers and traders. Consumer behavior is unstable. There are different approaches to consumer behavior such as the analytical approach, the cognitive approach, the behavioral approach, the economic approach, which eventually revolve around the psychological approach. As the development of mankind has seen radical changes through technological developments, the study of consumer behavior in relation to these changes is the imperative of the present. There is technological intervention at every stage of the decision-making process. In this context, the research aims to investigate the answers to some of the questions such as, is there any technological impact on the consumer? Did the digital revolution make a difference in consumer behavior? Is the old model of consumer behavior still associated with changing consumer behavior with technology interference? This research aims to understand this changing consumer trend and behavior. Therefore, the study is of great importance because of our analysis of where we are now, what the future of the digital consumer will be and how this evolution will affect businesses.
Η κατανόηση του πελάτη έχει παραμείνει ακόμα ένα μεγάλο μυστήριο κατά την ιστορία και την ανάπτυξη της έννοιας της καταναλωτικής συμπεριφοράς στο μάρκετινγκ. Ο καταναλωτής είναι ο πρώτος και ο τελευταίος κρίκος σε ολόκληρη την αλυσίδα των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Η έννοια του μάρκετινγκ υπάρχει εξαιτίας του καταναλωτή. Η συμπεριφορά των αγοραστών μπορεί να ειπωθεί ως ένα ασταθές θέμα ενδιαφέροντος και συζήτησης για τους ερευνητές και τους εμπόρους. Η συμπεριφορά των καταναλωτών είναι ασταθής. Υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις στη συμπεριφορά των καταναλωτών όπως η αναλυτική προσέγγιση, η γνωστική προσέγγιση, η προσέγγιση συμπεριφοράς, η οικονομική προσέγγιση, τα οποία τελικά περιστρέφονται γύρω από τη ψυχολογική προσέγγιση. Καθώς η ανάπτυξη της ανθρωπότητας έχει δει ριζικές αλλαγές που μέσα από τις τεχνολογικές εξελίξεις, η μελέτη της συμπεριφοράς των καταναλωτών σε σχέση με αυτές τις αλλαγές είναι η επιταγή της παρούσας εποχής. Σε κάθε στάδιο της διαδικασίας αγοράς αποφάσεων υπάρχει τεχνολογική παρέμβαση. Σε αυτό το πλαίσιο, η έρευνα στοχεύει να διερευνήσει απαντήσεις σε μερικές από τις ερωτήσεις όπως, υπάρχει κάποια τεχνολογική επίδραση στον καταναλωτή; Η ψηφιακή επανάσταση έκανε κάποια διαφορά στη συμπεριφορά των καταναλωτών; Το παλιό μοντέλο συμπεριφοράς αγοραστή εξακολουθεί να συνδέεται με τη μεταβαλλόμενη συμπεριφορά των καταναλωτών με την παρέμβαση της τεχνολογίας; Αυτή η έρευνα στοχεύει στην κατανόηση αυτής της μεταβαλλόμενης τάσης και συμπεριφοράς των καταναλωτών. Ως εκ τούτου, η μελέτη έχει μεγάλη σημασία λόγω της ανάλυσης, του που βρισκόμαστε τώρα, ποιο θα είναι το μέλλον του ψηφιακού καταναλωτή και πώς αυτή η εξέλιξη θα επηρεάσει τις επιχειρήσεις.
Λέξη κλειδί Καταναλωτής
Ψηφιακή εποχή
Μάρκετινγκ
Συμπεριφορά καταναλωτή
Digital era
Consumer
Behavior
Marketing
Διαθέσιμο από 2019-11-14 14:10:19
Ημερομηνία έκδοσης 2019
Ημερομηνία κατάθεσης 2019-11-14 14:10:19
Δικαιώματα χρήσης Free access
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/