Συλλογές
Τίτλος Στρατηγική αλλαγή & μελέτη περίπτωσης εταιρίας Parex S.A.
Δημιουργός Τσοτράκης, Μιχαήλ
Συντελεστής Μανωλόπουλος, Δημήτριος
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 103σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Η στρατηγική αλλαγή είναι ιδιαίτερα σημαντική για τους οργανισμούς που δραστηριοποιούνται σε όλο τον κόσμο αλλά ακόμα πιο σημαντική για τους οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα λόγω της κρίσης που έχει ξεσπάσει από το 2008-2009 και λόγω της μεταβλητότητας του περιβάλλοντος εξωτερικού και εσωτερικού ο κάθε οργανισμός για να επιβιώσει πρέπει να αλλάζει. Οι κλάδοι των Μικρομεσαίων επιχειρήσεων (οι οποίες έχουν κάτω από 250 εργαζόμενους) στους οποίους παρατηρούνται οι μεγαλύτερες απώλειες είναι των κατασκευών και του χονδρικού και λιανικού εμπορίου. Συγκεκριμένα, ο κλάδος των κατασκευών μετράει κατά την εξεταζόμενη περίοδο την απώλεια 82.000 επιχειρήσεων, 215.000 θέσεων εργασίας και 2,5 δισ. ευρώ προστιθέμενης αξίας και ο κλάδος του εμπορίου την απώλεια 61.000 επιχειρήσεων (σ.σ. πρόκειται για το καθαρό ισοζύγιο), 206.000 θέσεων εργασίας και σε 9,6 δισ. ευρώ προστιθέμενης αξίας. Το νέο επιχειρηματικό περιβάλλον μετά την κρίση θα είναι αλλαγμένο προς το χειρότερο, θα υπάρξουν όμως και ευκαιρίες αλλά πόσες θα είναι αυτές και πόσοι οργανισμοί θα τις αξιοποιήσουν είναι αβέβαιο. Η ανταγωνιστικότητα θα ανέβει και ειδικά από τις πολυεθνικές εταιρίες που έχουν ακόμα την οικονομική δυνατότητα και τις οικονομίες κλίμακας να παράγουν καταναλωτικά αγαθά και υπηρεσίες που θα είναι κεντραρισμένα στα νέα πρότυπα που θα έχουν δημιουργηθεί. Η κρίση θα βοηθήσει τους οργανισμούς να μάθουν τα όρια αντοχής τους και θα φέρει στην επιφάνεια την έλλειψη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, με αποτέλεσμα οι οργανισμοί να πρέπει να προσαρμοστούν στις παραπάνω αλλαγές , να μειώσουν κόστη, να δημιουργήσουν νέα προϊόντα , να καινοτομήσουν. Θα πρέπει είτε το θέλουν είτε όχι να αλλάξουν για να επιβιώσουν. Παρά το ότι πολλοί οργανισμοί αλλάζουν καθημερινά, υπάρχει ένα ερευνητικό κενό αφού δεν υπάρχουν πολλές έρευνες για την Ελλάδα που να μας δείξουν και να μας παροτρύνουν για τον τρόπο της αλλαγής , τις διαδικασίες ακριβώς καθώς και ποια θα είναι τα μεγαλύτερα εμπόδια που θα συναντήσει η Ανώτατη διοίκηση και τα Ανώτερα στελέχη τα ανθρώπινα χαρακτηριστικά ή τα τεχνικά. Η γενικότερη κατεύθυνση της έρευνας που πραγματοποιήθηκε ήταν να μας αναδείξει τις αντιστάσεις ως προς τον ανθρώπινο παράγοντα και ως προς την οργανωσιακή δομή κατά την διαδικασία της αλλαγής ώστε να τις συγκρίνουμε με αυτά που μας έχει διδάξει η θεωρία. Στην Θεωρία αφού προσδιορίσουμε την έννοια της στρατηγικής και της στρατηγικής αλλαγής στην συνέχεια θα αναφερθούμε αναλυτικά στους λόγους και τα εμπόδια της αντίστασης των εργαζομένων καθώς και στις τακτικές/τρόπους αντιμετώπισης και θα προσπαθήσουμε να τα συνδυάσουμε με τα αποτελέσματα (όπως η συνήθεια, η μη επικοινωνία μεταξύ της Διοίκησης και των εργαζομένων ή και μόνο μεταξύ των εργαζομένων, την Κουλτούρα καθώς και τις τεχνικές/τρόπους αντιμετώπισής τους όπως η πλήρης πληροφόρηση και η ανάλυση της διαδικασίας της αλλαγής από την Διοίκηση προς τους εργαζόμενους) από το συνδυασμό των ερευνών και να τα επαληθεύσουμε. Για να επιτύχουμε το μέγιστο αποτέλεσμα, διευρύναμε την έρευνα μας εκτός από την χρήση του ερωτηματολόγιου και στην χρήση συνέντευξης. Συνδυάσαμε και τις δυο μορφές έρευνας, ποσοτική και ποιοτική ώστε να αποκτήσουμε πλεονέκτημα έναντι άλλων ερευνητών που χρησιμοποιούν είτε τον έναν τύπο έρευνας είτε τον άλλον. Με τον συγκεκριμένο τρόπο αποφύγαμε την αλλοίωση της πληροφορίας αφού τα αποτελέσματα τα εξακριβώσαμε με δύο διαφορετικούς τρόπους έρευνας. Πρέπει να σημειωθεί ότι η ανταπόκριση των εργαζομένων ήταν η μέγιστη αφού όλοι απάντησαν στις ερωτήσεις όπως και οι δύο συνεντευξιαζόμενοι. Με την χρήση των παραπάνω η παρούσα εργασίας μπορεί διερευνήσει εμπειρικά μέσα από μία συγκεκριμένη μελέτη περίπτωσης ( PAREX S.A) ποια είναι τα βασικά εμπόδια και ποιες είναι οι κύριες τεχνικές αλλαγής που μπορεί να ακολουθήσει μια Μικρομεσαία επιχείρηση στην Ελλάδα για επιτυχημένη υλοποίηση στρατηγικής αλλαγής. Γενικά ο ρόλος της Μικρομεσαίας επιχείρησης στην Ελλάδα είναι πολύ σημαντικός. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερο από 250 εργαζόμενους ανέρχονται σε 762.692 και οι εργαζόμενοι είναι περίπου 2 εκ. Άτομα, κατέχουν πολύ υψηλό μερίδιο στην δημιουργία θέσεων εργασίας. Στην Ελλάδα το 99,9% των επιχειρήσεων είναι Μικρομεσαίες, προσφέρουν περίπου το 85% των θέσεων εργασίας και περίπου το 70% της παραγωγής στον ιδιωτικό τομέα. Η δομή της διπλωματικής εργασίας συνοπτικά θα παρουσιαστεί στο πρώτο κεφάλαιο και στο δεύτερο θα παρουσιάσουμε γενικά την Στρατηγική και έπειτα πιο συγκεκριμένα για την Στρατηγική αλλαγή και θα εστιάσουμε στους παράγοντες αποτυχίας ή επιτυχίας αλλά και στους τρόπους υλοποίησης της στρατηγικής αλλαγής. Στο Τρίτο κεφάλαιο ακολουθεί η ανάλυση της μεθοδολογίας που χρησιμοποιήθηκε (ποσοτική και ποιοτική) καθώς και τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της κάθε μιας. Στην συνέχεια στο Τέταρτο κεφάλαιο θα αναλύσουμε τα αποτελέσματα από την ποσοτική έρευνα (ερωτηματολόγιο) και από την ποσοτική έρευνα (συνέντευξη) Στο Πέμπτο κεφάλαιο θα εστιάσουμε στις εφαρμογές της έρευνας για τα στελέχη , τους περιορισμούς της έρευνας καθώς και για τα ευρήματα από την έρευνα. Τέλος στο έκτο κεφάλαιο θα παρουσιαστούν η βιβλιογραφία, και τα παραρτήματα.
Λέξη κλειδί Στρατηγική αλλαγή
Μικρομεσαίες επιχειρήσεις
Parex S.A.
Ημερομηνία 2016
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/