Συλλογές
Τίτλος Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στο ευρωπαϊκό δίκαιο και η ελληνική πραγματικότητα
Δημιουργός Κουρκουλή, Δήμητρα
Συντελεστής Ταρνανίδου, Χριστίνα
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 105σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) αποτελούν την κινητήρια δύναμη της ευρωπαϊκής οικονομίας. Απαρτίζοντας το 99% του συνόλου των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, οι ΜμΕ αποτελούν σημαντική πηγή θέσεων εργασίας, ενώ ταυτόχρονα καλλιεργούν το επιχειρηματικό πνεύμα, την καινοτομία και, κατά συνέπεια, διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στη διαμόρφωση της ανταγωνιστικότητας και της επιχειρηματικότητας. Στα πλαίσια της παρούσας διπλωματικής εργασίας θα εξετάσουμε τα γενικά χαρακτηριστικά των ΜμΕ, τα μέτρα και τις πολιτικές ενίσχυσης των ΜμΕ σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Επίσης λαμβάνοντας υπόψη ότι η πλειοψηφία των ελληνικών επιχειρήσεων, είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες αποτελούν την σπονδυλική στήλη και της ελληνικής οικονομίας, θα εξετάσουμε τη διάρθρωση των Ελληνικών ΜμΕ με τα ιδιαίτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν λόγω της δραστηριοποίησής τους σε ένα ούτως ή άλλως διαφορετικό – λόγω κρίσης- οικονομικό περιβάλλον και του χαρακτήρα τους ως, πολύ μικρών, οικογενειακών κατά κύριο λόγο, επιχειρήσεων. Επίσης, θα σκιαγραφηθεί το προφίλ της Ελλάδας σε σύγκριση με τις βασικές αρχές της SBA, βάσει του Ενημερωτικού Δελτίου SBA 2016 για την Ελλάδα βάσει του οποίου προκύπτει ότι αν και έχουν γίνει σημαντικά βήματα προόδου, στους επί μέρους δείκτες αξιολόγησης του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, η Ελλάδα, παρά την εξέλιξη των μεταρρυθμίσεων, σημειώνει ασθενικές επιδόσεις στους τομείς των δεξιοτήτων και το επιχειρηματικού περιβάλλοντος, ενώ ιδιαίτερα αρνητικοί είναι οι δείκτες στον τομέα πρόσβασης στη χρηματοδότηση, όπου η συγκριτική αξιολόγηση την κατατάσσει στις τελευταίες θέσεις της ΕΕ. Αντιθέτως, βελτίωση παρατηρείται στους τομείς των δημοσίων συμβάσεων και των κρατικών ενισχύσεων. Περαιτέρω, δεδομένου του ότι τα βασικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εγχώριες ΜμΕ είναι η κεφαλαιακή ανεπάρκεια και η δυσκολία στη χρηματοδότησή τους με αποτέλεσμα οι ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις να επηρεάζονται δυσανάλογα με το μέγεθός τους από την όποια οικονομική ύφεση, μην μπορώντας να αντεπεξέλθουν στα νέα δεδομένα της οικονομίας, ξεχωριστό κεφάλαιο της παρούσας αποτελούν οι εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης των ΜμΕ όπως τα venture capitals, οι επιχειρηματικοί άγγελοι (business angels) και η συμμετοχική χρηματοδότηση (crowdfunding), που συμπληρώνουν την τραπεζική χρηματοδότηση από τις τράπεζες και είναι ευρέως διαδεδομένες σε τρίτες χώρες. Επίσης, θα περιγραφούν τα βασικότερα προγράμματα και χρηματοδοτικά εργαλεία σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο που είναι διαθέσιμα για τη στήριξη των ΜμΕ στο τρέχον δυσχερές οικονομικό περιβάλλον, ενώ ιδιαίτερη αναφορά στην παράγραφο 4.8. γίνεται στις δυνατότητες που εισάγει η MiFiD II για τη δημιουργία ειδικού Πολυμερούς Μηχανισμού Διαπραγμάτευσης, ως ειδική «αγορά ανάπτυξης ΜμΕ». Τέλος, θα εξεταστούν τα οφέλη της υιοθέτησης ειδικών Πρακτικών Καλής Εταιρικής Διακυβέρνησης τα οποία είναι πολλαπλά για τις ΜμΕ, καθώς διασφαλίζουν την προστασία του μειοψηφούντος μετόχου έναντι της Διοίκησης της εταιρείας και επιπλέον διευκολύνουν την εξωτερική χρηματοδότησή τους όπως από τραπεζικά ιδρύματα, επενδυτικά κεφάλαια, αλλά και ιδιώτες επενδυτές, λόγω της ανάγκης διασφάλισης μιας ισότιμης αντιμετώπισης των επενδύσεων των εξωτερικών χρηματοδοτών με τα συμφέροντα των πλειοψηφούντων μετόχων.
Λέξη κλειδί Ελλάδα
Ευρωπαϊκό δίκαιο
Εναλλακτικές μορφές χρηματοδότησης
Μικρομεσαίες επιχειρήσεις
Ημερομηνία 30-12-2016
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/