Συλλογές
Τίτλος Διάσπαση εταιριών και συγγενείς της έννοιες: μια νομική, λογιστική και φορολογική προσέγγιση
Εναλλακτικός τίτλος Division of a company and related concepts: a legal, accounting and tax approach
Δημιουργός Αστήθας, Παναγιώτης
Συντελεστής Κουλορίδας, Αθανάσιος
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 96σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Αντικείμενο της διατριβής αυτής είναι η έρευνα και συλλογή όλων των απαραίτητων πληροφοριών και δεδομένων, που αφορούν κάποιες μορφές μετασχηματισμών των εταιριών, και συγκεκριμένα των Ανωνύμων Εταιριών, οι οποίες αποτελούν και την πιο σύνθετη και πλήρη περίπτωση εταιριών. Οι επιχειρήσεις σήμερα, εκτός από τον έντονο ανταγωνισμό, και την πολυπλοκότητα της οικονομίας, έχουν να αντιμετωπίσουν επιπρόσθετα και την διαρκώς εξελισσόμενη οικονομική κρίση των ημερών μας. Στο σύνθετο αυτό πλαίσιο, αναζητούν τρόπους ενίσχυσης της λειτουργίας τους, μειώνοντας παράλληλα τα κόστη, έτσι ώστε να καταφέρουν μια υγιή, και αποτελεσματική λειτουργία, με προοπτικές διατήρησης και εξέλιξης της στο μέλλον. Επομένως, άλλες επιχειρήσεις επιδιώκουν μεθόδους ή μέσα αποκέντρωσης και αποσυμφόρησης των λειτουργιών τους, ενώ άλλες, από την άλλη πλευρά, ενισχύουν την παραγωγική τους δυναμικότητα. Αυτό πετυχαίνεται σε πολλές περιπτώσεις μέσω των μετασχηματισμών των επιχειρήσεων, με σημαντικότερες μορφές, στις οποίες επικεντρώθηκε και η εργασία, την διάσπαση εταιριών και την απόσχιση κλάδων, καθώς και συγγενείς τους έννοιες που δεν ορίζονται ρητά, αλλά αντιμετωπίζονται συχνά στην καθημερινότητα των εταιριών. Μετά την έρευνα που πραγματοποιήθηκε και την συλλογή των πληροφοριών, από διαφορετικές πηγές βιβλιογραφίας, έγινε μια λεπτομερής και αναλυτική καταγραφή τους, με ταυτόχρονη ανάλυση όλων των πτυχών των ανωτέρω μετασχηματισμών, όπως είναι η νομική, η λογιστική και η φορολογική. Αρχικά θα παρατεθούν αναλυτικά, οι μορφές των μετασχηματισμών αυτών, από την νομική τους σκοπιά, με πλήρη αποτύπωση των διατάξεων που τις αφορούν. Στην συνέχεια παρουσιάζονται οι κίνδυνοι που σχετίζονται με αυτές, και αφορούν τις διάφορες ομάδες ενδιαφερομένων που εμπλέκονται με τις επιχειρήσεις, όπως είναι οι μέτοχοι μειοψηφίας, οι δανειστές-πιστωτές αλλά και οι εργαζόμενοι. Εν συνεχεία, αφού παρουσιάζονται οι ομοιότητες και διαφορές ανάμεσα στις δύο βασικές μορφές μετασχηματισμού (στις διασπάσεις και τις αποσχίσεις κλάδου), καθώς και ανάμεσα στους αναπτυξιακούς φορολογικούς νόμους (Ν.2166/1993 και ΝΔ.1297/1972), γίνεται μια λεπτομερής καταγραφή των φορολογικών λεπτομερειών, με ταυτόχρονη καταγραφή και παρουσίαση των φορολογικών ευεργετημάτων που ισχύουν. Έπειτα ακολουθεί η λογιστική αντιμετώπιση κάθε περίπτωσης, με καταγραφή των βασικών σημείων της διαδικασίας, όπως επίσης και με παράθεση κάποιων ενδεικτικών παραδειγμάτων. Τέλος η εργασία καταλήγει στα τελικά συμπεράσματα, και αφού διαπιστώνονται και επισημαίνονται τα βασικότερα κενά και ελλείψεις στο νομικό πλαίσιο των μετασχηματισμών αυτών, προτείνει ποια περίπτωση είναι καταλληλότερη προς το συμφέρον των επιχειρήσεων, και σε ποιες περιπτώσεις επιλέγεται.
Λέξη κλειδί Μετασχηματισμός
Ανώνυμη εταιρεία
Διάσπαση εταιρειών
Απόσχιση κλάδου-τμήματος
Ημερομηνία 30-11-2017
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/