Συλλογές
Τίτλος The framework of the European Union and the Eurosystem for tackling crises
Εναλλακτικός τίτλος Το πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωσυστήματος για την αντιμετώπιση κρίσεων
Δημιουργός Κάτρης, Ηλίας
Συντελεστής Λουρή-Δενδρινού, Ελένη
Παγκράτης, Σπυρίδων
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Σακελλάρης, Πλούταρχος
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 64 σ.
Γλώσσα en
Αναγνωριστικό http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7029
Περίληψη During the European Debt Crisis the European Institutions intervened and tried to deter contagion of the crisis. Further possible anti-crisis tools are mentioned in this paper. The Eurozone countries could introduce commonly issued AAA rated bonds, senior compared to national bonds, and joint and several guaranteed by the member states. They would amount up to 60% of national GDP. This threshold ratio could be adjusted under certain circumstances. A common debt management agency will carry the project.We calculated the expected interest rates using a multivariate linear regression model. We also calculated the interest rate under several threshold ratio scenarios and we had proven that a threshold rate between 80-90% of GDP could be the most efficient. We proved that the introduction of the Eurobonds will benefit all countries. Ways to minimize moral hazard are also described in this paper.A second tool that is analyzed is the Quantitative Easing program of the European Central Bank. The European Economy was rescued, but not recovered from low growth rates and inflation. We have compared the results of the European QE with the data from the USA. The American Quantitative Easing proved more effective than the European one. The ECB will thus have many challenges to face in the post-QE era regarding the termination of the QE and the increasing of interest rates.The third tool discussed in the paper is the European Deposit Insurance Scheme. The introduction of the EDIS could be a major step in order to complete the Banking Union.A common fund could be formed to protect deposits up to 100000, replacing the existing national funds. We proved that forming a common fund would decrease moral hazard and offer more potential to weaker banks to grow.
Κατά τη διάρκεια της ευρωπαϊκής κρίσης χρέους, τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα παρενέβησαν και προσπάθησαν να αποτρέψουν τη μετάδοση της κρίσης. Στην παρούσα εργασία αναφέρονται και άλλα πιθανά εργαλεία για την αποφυγη νέας κρίσης.Οι χώρες της Ευρωζώνης θα μπορούσαν να εισαγάγουν κοινά ΑΑΑ ομόλογα, senior σε σύγκριση με τα εθνικά ομόλογα και εγγυημένα από όλα τα κράτη μέλη. Θα ανέρχονταν στο 60% του εθνικού ΑΕΠ. Αυτό το ποσοστό μπορεί να προσαρμοστεί υπό ορισμένες συνθήκες. Μια κοινή υπηρεσία διαχείρισης του χρέους θα διαχειριστεί το έργο.Υπολογίσαμε τα αναμενόμενα επιτόκια χρησιμοποιώντας ένα μοντέλο πολυπαραγοντικής γραμμικής παλινδρόμησης. Υπολογίσαμε επίσης το επιτόκιο κάτω από διάφορα σενάρια και αποδείξαμε ότι ένα κατώτατο όριο μεταξύ 80-90 %του ΑΕΠ θα μπορούσε να είναι το πιο αποτελεσματικό. Αποδείξαμε ότι η εισαγωγή των ευρωομολόγων θα ωφελήσει όλες τις χώρες. Στην παρούσα εργασία περιγράφονται επίσης τρόποι ελαχιστοποίησης του ηθικού κινδύνου.Ένα δεύτερο εργαλείο που αναλύεται είναι το πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Η ευρωπαϊκή οικονομία διασώθηκε, αλλά δεν ανακτήθηκε από τα χαμηλά ποσοστά ανάπτυξης και τον πληθωρισμό. Συγκρίναμε τα αποτελέσματα του ευρωπαϊκου QE με τα δεδομένα από τις ΗΠΑ. Η αμερικανική ποσοτική χαλάρωση αποδείχθηκε πιο αποτελεσματική από την ευρωπαϊκή. Συνεπώς, η ΕΚΤ θα αντιμετωπίσει πολλές προκλήσεις κατά την εποχή μετά το QE όσον αφορά τον τερματισμό του QE και την αύξηση των επιτοκίων.Το τρίτο εργαλείο που συζητείται στο έγγραφο είναι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων. Η εισαγωγή του ΕΤΕΚ θα μπορούσε να αποτελέσει σημαντικό βήμα για την ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης. Θα μπορούσε να δημιουργηθεί ένα κοινό ταμείο για την προστασία των καταθέσεων μέχρι 100000, αντικαθιστώντας τα υφιστάμενα εθνικά ταμεία. Αποδείξαμε ότι η δημιουργία ενός κοινού ταμείου θα μειώσει τον ηθικό κίνδυνο και θα προσφέρει περισσότερες δυνατότητες στις ασθενέστερες τράπεζες να αναπτυχθούν.
Λέξη κλειδί ESM
Quantitative Easing Programme (QE)
European Deposit Insurance Scheme
European debt crisis
Ποσοτική χαλάρωση
Ευρωπαικό Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων
ΕΜΣ
Eurobonds
Ευρωπαϊκή κρίση χρέους
Ευρωομόλογα
Διαθέσιμο από 2019-05-02 13:46:32
Ημερομηνία έκδοσης 04/15/2019
Ημερομηνία κατάθεσης 2019-05-02 13:46:32
Δικαιώματα χρήσης Free access
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/