Συλλογές
Τίτλος Η επίπτωση των διαστάσεων του εργασιακού ευ ζην στην απόδοση των επιχειρήσεων
Εναλλακτικός τίτλος The impact of professional well-being on firm performance
Δημιουργός Ζώγα, Δήμητρα
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Ιωαννίδης, Αντώνης
Παπαδάκης, Βασίλειος
Μανωλόπουλος, Δημήτριος
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 71 σ.
Γλώσσα el
Αναγνωριστικό http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=6984
Περίληψη Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως θέμα την επίπτωση των διαστάσεων του εργασιακού ευ ζην στην απόδοση των επιχειρήσεων. Το συγκεκριμένο θέμα αξίζει να μελετηθεί διότι είναι σημαντικό να ελεγχθούν οι παράγοντες που απαρτίζουν το ευ ζην και ειδικότερα το εργασιακό, τα στοιχεία τα οποία το ευνοούν και το ενισχύουν και αν τελικά συμβάλουν στην διατήρηση ή και βελτίωση της εταιρικής απόδοσης και παραγωγικότητας. Σκοπός της συγκεκριμένης εργασίας αποτελεί αρχικά η κάλυψη όσο το δυνατών περισσότερων ερευνητικών κενών στο πεδίο αυτό. Να εξεταστεί δηλαδή λεπτομερώς και με οδηγό την διεθνή βιβλιογραφία τι ακριβώς είναι το εργασιακό ευ ζην, ποιες οι συνιστώσες του, τι είναι η εταιρική απόδοση, τι περιλαμβάνει και ποια η μεταξύ τους συσχέτιση. Δομικά θα εξεταστούν αρχικά θεωρητικές προσεγγίσεις αναφορικά με την ποιότητα στο εργασιακό περιβάλλον, πως έχει εξελιχθεί και τι περιλαμβάνει. Παρόμοια μελέτη θα υλοποιηθεί και για την διοίκηση απόδοσης και την μέτρηση αυτής με χρηματοοικονομική και μη χρηματοοικονομική ανάλυση, ενώ θα αποτυπωθούν και οι ερευνητικές υποθέσεις σχετικά με την μεταξύ τους συσχέτιση που αναμένεται να επιβεβαιωθούν από τα αποτελέσματα της έρευνας. Παράλληλα, αναλύονται τα χαρακτηριστικά του υπό μελέτης δείγματος, του εργαλείου -ερωτηματολογίου το οποίο δόθηκε προς συμπλήρωση και η διαδικασία ολοκλήρωσης της έρευνας. Πραγματοποιήθηκε έρευνα σε 154 ερωτηθέντες εργαζόμενους, οι οποίοι ήταν στο σύνολό τους ενήλικες εργαζόμενοι σε ιδιωτικές εταιρείες και επιχειρήσεις, με την μέθοδο της χιονοστιβάδας. Επιπλέον αναλύονται τα αποτελέσματα που έχουν προκύψει από την ανάλυση των δεδομένων και απαντήσεων και πραγματοποιείται έλεγχος των ερευνητικών υποθέσεων που είχαν διατυπωθεί σχετικά με την επαλήθευσή τους. Η εργασία ολοκληρώνεται με την καταγραφή των συμπερασμάτων που προκύπτουν από την παραπάνω ανάλυση, των εφαρμογών αυτής ειδικότερα σε εταιρικό περιβάλλον, των περιορισμών της παρούσας έρευνας και τις μελλοντικές προτάσεις για έρευνα.
Τhis study focuses on the impact of the professional well-being on business performance. This issue deserves to be studied because it is important to check the factors that make up the well-being, and more specifically the professional, the elements that favors and reinforce it, and finally whether they contribute to maintaining or improving corporate performance and productivity. The purpose of this study is initially to cover as much as possible more research gaps in this field. Let's examine in detail and according to the international bibliography what exactly is professional well-being, what its components, what is corporate performance, what it involves and what is the relationship between them. Structurally, the theoretical approaches of quality in the work environment, how it has been evolved and what it includes will be examined. A similar approach will also be carried out for performance management and its measurement by financial and non-financial analysis, as well as the research assumptions about the correlation between them, which are expected to be confirmed by the results of the survey. At the same time, we analyze the characteristics of the sample, the questionnaire tool that was provided for completion and the process of completing the survey. The survey was carried out on 154 employees, that work in private sector, using the avalanche method. In addition, the results of the data analysis are analyzed, and the research assumptions are carried out. The study is completed by recording the conclusions that result from the above analysis, its applications especially in the corporate environment, the limitations of the present research and the future proposals for research.
Λέξη κλειδί Απόδοση
PERMA
Well being
Performance
PERMA
Ευ ζην
Διαθέσιμο από 2019-04-04 13:48:39
Ημερομηνία έκδοσης 04/01/2019
Ημερομηνία κατάθεσης 2019-04-04 13:48:39
Δικαιώματα χρήσης Free access
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/