Συλλογές
Τίτλος Entry decisions in oligopoly: the case of Greek isolated markets
Δημιουργός Stavrou, Athanasios
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Zacharias, Eleftherios
Genakos, Christos
Katsoulakos, Ioannis
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 54 p.
Γλώσσα el
Αναγνωριστικό http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=6905
Περίληψη This dissertation studies the factors that have an effect on the entry decisions of the firms in a market. It focuses on the case of Greek islands, where the markets are geographically isolated, studying the gas stations' markets. The results indicate that variables such as the population of the market, its size, distance from Piraeus and the percentages of Greek/foreign firms in a market are some of the variables having an impact on the total number of operating gas stations.
Η εργασία αυτή μελετά τους παράγοντες που επηρεάζουν τη λήψη αποφάσεων των επιχειρήσεων για την είσοδό τους σε μία αγορά. Μελετά την περίπτωση των ελληνικών νησιών, όπου οι αγορές είναι απομονωμένες για την αγορά των πρατηρίων καυσίμων (βενζινάδικα). Τα αποτελέσματα υποδεικνύουν πως ο πληθυσμός της αγοράς, το μέγεθος, η απόστασή του από τον Πειραιά και τα ποσοστά ελληνικών/ξένων καταστημάτων σε μία αγορά είναι μερικές από τις μεταβλητές που επηρεάζουν τον αριθμό των ανταγωνιστών.
Λέξη κλειδί Απομονωμένες αγορές
Λήψη αποφάσεων
Μικροοικονομική θεωρία
Πρατήρια καυσίμων
Industrial organization
Gas stations
Βιομηχανική οργάνωση
Isolated markets
Microeconomic theory
Entry decisions
Διαθέσιμο από 2019-02-21 13:19:13
Ημερομηνία έκδοσης 02/20/2019
Ημερομηνία κατάθεσης 2019-02-21 13:19:13
Δικαιώματα χρήσης Free access
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/