Συλλογές
Τίτλος Ανάλυση βιοιατρικών δεδομένων ψυχιατρικά ασθενών ανηλίκων
Εναλλακτικός τίτλος Data analysis for phychiatric patients minors
Δημιουργός Μπαρδάνης, Εμμανουήλ, Bardanis,Emmanouil
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Στατιστικής
Κωστάκη, Αναστασία
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή xiv, 63 σ.
Γλώσσα el
Αναγνωριστικό http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=6312
Περίληψη In recent years it has been observed an increase in the number of children with mental health problems. When we talk about mental health problems in children and adolescents we mean not only the mental disorders that may occur in these age groups but also in problems relating to normal development, problems and difficulties in emotional responses, behavior and relationships with family, peers and other important persons. The children's Medical Center of Pallini (CCF'S) is primary mental health care structure for children adolescents and their families. Staffed by a multi-disciplinary team, which comprise child psychiatrists, psychologists, social workers, special educator, speech therapist, occupational therapist, and administrative assistant. Their goal is the diagnosis, treatment and support of children and adolescents and their families. In this thesis we analyze data collected from the CCF'S technical analysis and data mining for multivariate whose primary aim is to draw conclusions as to the factors which impact on the mentally ill minors. More specifically, the audit independence and parametric data analysis using SPSS software.
Τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί μια αύξηση του αριθμού των ανηλίκων με προβλήματα ψυχικής υγείας. Όταν αναφερόμαστε σε προβλήματα ψυχικής υγείας σε παιδιά και εφήβους εννοούμε όχι μόνο τις ψυχικές διαταραχές που μπορεί να εμφανίζονται σ΄αυτές τις ηλικίες αλλά και σε προβλήματα που αφορούν την φυσιολογική ανάπτυξη, προβλήματα και δυσκολίες στις συναισθηματικές αντιδράσεις, τη συμπεριφορά και τις σχέσεις με την οικογένεια, τους συνομηλίκους και άλλα σημαντικά πρόσωπα. Το Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο Παλλήνης (ΙΠΚ) είναι δομή πρωτοβάθμιας φροντίδας ψυχικής υγείας για παιδιά εφήβους και τις οικογένειές τους. Στελεχώνεται από διεπιστημονική ομάδα, που την αποτελούν παιδοψυχίατρος, ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, ειδική παιδαγωγός, λογοθεραπεύτρια, εργοθεραπεύτρια και διοικητική υπάλληλος. Στόχος τους είναι η διάγνωση, η θεραπεία και η υποστήριξη των παιδιών και εφήβων και των οικογενειών τους. Στα πλαίσια της παρούσας διπλωματικής εργασίας αναλύουμε τα δεδομένα που συλλέχθηκαν από το ΙΠΚ με τεχνικές πολυμεταβλητής ανάλυσης και εξόρυξης δεδομένων με βασικό στόχο την εξαγωγή συμπερασμάτων ως προς τους παράγοντες που επιδρούν στους ψυχικά ασθενείς ανηλίκους. Πιο συγκεκριμένα, εφαρμόζεται ο έλεγχος ανεξαρτησίας καθώς και παραμετρική ανάλυση των δεδομένων, με χρήση του λογισμικού SPSS.
Λέξη κλειδί spss
Βιοϊτρικά δεδομένα
Ψυχιατρικά ασθενής
Ανήλικος
Biomedical data
Psychiatric patients
Minors
Διαθέσιμο από 2018-06-25 13:55:15
Ημερομηνία έκδοσης 06/21/2018
Ημερομηνία κατάθεσης 2018-06-25 13:55:15
Δικαιώματα χρήσης Free access
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/