Συλλογές
Τίτλος Στατιστικές μέθοδοι για την ανάλυση ελλιπή δεδομένων σε διαχρονικές μελέτες κλινικών δοκιμών, με χρήση SAS / R
Εναλλακτικός τίτλος Statistical methods for the analysis of missing data in longitudinal clinical trials, using SAS / R
Δημιουργός Ταξιάρχη, Παρασκευή
Συντελεστής Βασδέκης, Βασίλειος
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Στατιστικής
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 86 σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Οι διαχρονικές μελέτες κλινικών δοκιμών έρχονται συχνά αντιμέτωπες με την εμφάνιση χαμένων τιμών, ακόμα κι αν αυτές δεν είχαν συμπεριληφθεί στο πρωτόκολλο της μελέτης. Ένας σπουδαίος παράγοντας για την επίτευξη συνεπή και αμερόληπτων εκτιμητών, και για την εξαγωγή έγκυρης συμπερασματολογίας εν συνεχεία, αποτελεί η σωστή διάκριση των χαμένων τιμών ως προς την τυχαιότητά τους, καθώς και η ορθή επιλογή μεθόδου ανάλογης του εκάστοτε σετ δεδομένων.Στην παρούσα διπλωματική εργασία καταγράφονται λεπτομερώς οι κατηγορίες στις οποίες διακρίνονται οι χαμένες τιμές αναφορικά με την τυχαιότητά τους, όπως αυτές έχουν αποτυπωθεί στη βιβλιογραφία. Αυτές είναι οι Missing Completely at Random, Missing at Random και Missing Not at Random μηχανισμοί χαμένων τιμών. Ακόμη, παρουσιάζονται οι πλέον συνήθεις μέθοδοι ανάλυσης που φαίνεται να χρησιμοποιούν οι ερευνητές σε αντίστοιχες περιπτώσεις –Complete Case analysis, Last Observation Carried Forward κ.ά., ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της κάθε μίας από αυτές και στη μεροληψία που ενδέχεται να προκύψει.
Λέξη κλειδί Μελέτη κλινικών δοκιμών
Λογισμικό SAS και R
Ανάλυση ελλιπή δεδομένων
Ημερομηνία 30-08-2016
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/